Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

donderdag 11 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Kamerstuk:    34 059          

Datum:           11 december 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat er toe strekt het burgerlijk procesrecht te vereenvoudigen en nagenoeg alle partijen verplicht om digitaal te procederen. De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen enkele vragen aangaande gemaakte keuzes in dit wetsvoorstel, de waarborging van privacy, de beveiliging van systemen en de financiële onderbouwing.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben gelezen dat de Afdeling Advisering Raad van State adviseert om in de toelichting in te gaan op het verwaterde onderscheid tussen vorderingen en verzoeken en een overzicht te bieden van de verschillende vorderings- en verzoekprocedures en de daarbij gemaakte keuzes zo nodig te herzien. Deze leden hebben er begrip voor dat er op dit moment niet gekozen wordt voor materiële veranderingen in het recht, echter zij zouden graag het gewenste overzicht alsnog ontvangen. Bovendien vragen deze leden om een concrete invulling met termijnen daaraan verbonden bij het streven van de minister om op langere termijn opnieuw te bezien of een verdere harmonisatie van vordering- en verzoekprocedures mogelijk is. (Nota nav advies, p.6)

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een reactie op het advies van de Raad voor de Rechtspraak om de mogelijkheid tot doorverwijzing naar mediation meer expliciet te maken in de wet. Deze leden merken op dat de thans in de behandeling zijnde initiatiefwet Van der Steur met betrekking tot mediation in het civiele recht voldoende hierin zou kunnen voorzien maar missen dit aspect in de Memorie van Toelichting.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom niet conform het advies van het College Bescherming van Persoonsgegevens expliciet is vastgelegd in de wet welke organisatie verantwoordelijk is voor het systeem in de zin van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen tevens om de uitkomsten van de Privacy Impact Assessment.

De leden van de fractie van de ChristenUnie missen ten aanzien van de nieuwe mogelijkheid tot het inzetten van beeld- en geluidsopnamen een concrete invulling van informatieplicht en het kenbaarheidsvereiste (artikelen 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens) richting professionele en niet-professionele partijen, zij vragen om hierin te voorzien. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of wordt geborgd dat partijen die toegang hebben tot digitale beeld- of geluidopnamen deze niet verder kunnen verspreiden op internet en of het wettelijk instrumentarium hierin op dit moment voldoende voorziet.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het van groot belang dat het beveiligingssysteem voldoende wordt gecontroleerd, maar ook dat er een periodieke evaluatie plaatsvindt zodat het beveiligingsniveau passend is en optimale veiligheid gegarandeerd wordt, juist door met regelmaat te bezien of een en ander nog afdoende rekening houdt met de stand van de techniek. Zij vragen om nader op dit aspect in te gaan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in de Memorie van Toelichting dat het wetsvoorstel geen directe gevolgen heeft voor de Rijksbegroting en zien deze stelling graag verder onderbouwd. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waar het bedrag van de tijdelijke tegemoetkoming op is gebaseerd en hoe de lessen van de commissie Elias bij de projectinvulling zijn geleerd.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat deze vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht tot besparingen zal leiden welke ingezet worden voor de algemene efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord. Deze leden vragen om inzichtelijk te maken of de efficiencywinst ook doorwerkt ten aanzien van de griffierechten nu na het inwerking treden van het voorstel de proceskosten klaarblijkelijk lager zijn. Deze leden vragen om dit ook getalsmatig inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari