Bijdrage Gert-Jan Segers aan het plenair debat over de Europese top

dinsdag 20 november 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers aan het plenair debat over de Europese top met minister-president Mark Rutte

Onderwerp:               Debat over de Europese top

Kamerstuk:                21 501 - 20

Datum:                        20 november 2012

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. Soms vraag ik mij af of Brussel eigenlijk wel in Europa ligt. Ons continent zucht onder een zware economische crisis. Alle Europese overheden hebben in meer of mindere mate strenge bezuinigingsprogramma's en er worden enorme offers gevraagd van de Europese burgers. Maar Brussel vraagt gewoon om een verhoging van het budget, snijdt niet in eigen vlees, betaalt haar ambtenaren buitensporig hoge salarissen uit, wil extra eigen belastingen heffen en is ondertussen al jarenlang niet in staat om een goedgekeurde jaarrekening te overleggen. Om het maar in mooi Nederlands te zeggen: what are they thinking?

De discussie over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2014-2020 is een uiterst moeizame. Het is een soort balletje-balletje waarin verschillende spelers tegenover elkaar staan, zoals de Raad aan de ene kant en de Commissie en het Parlement aan de andere kant. En de "friends of better spending" staan tegenover de "friends of cohesion". De voorstanders van een hoger budget voeren aan dat de ambities hoger zijn geworden en dat er daarom meer geld nodig is. Dat uitgangspunt raakt de fundamentele vraag waartoe Brussel op aarde is. Wat is, zo vraag ik aan de minister-president, onopgeefbaar Europees beleid en wat is Europees beleid waar het mes in kan? Wat is de keus van het kabinet als het staat voor het dilemma ofwel een hogere begroting ofwel lagere ambities?

De Commissie en het Europees Parlement willen vasthouden aan die ambities maar wat mijn fractie betreft zou het heilzaam zijn om op verschillende terreinen wat minder Europese ambities te hebben. Ik ben erg benieuwd naar de keus van het kabinet. Wat doet het kabinet als er zich een meerderheid aftekent voor verhoging van de begroting? Gebruikt Nederland dan zijn vetorecht?

Met een beter zicht op prioriteiten en Europese kerntaken is het mogelijk om het budget voor het MFK flink omlaag te brengen. Een korting van 100 miljard euro op het Commissievoorstel is daarbij het uitgangspunt. Mijn fractie is van mening dat bezuinigingen en begrotingsdiscipline ook voor de EU moeten gelden. Door te snoeien in een aantal Europese agentschappen, door versobering van de arbeidsvoorwaarden voor Europese ambtenaren en door een einde te maken aan de verhuiskaravaan tussen Brussel en Straatsburg kan er al flink bezuinigd worden op administratieve kosten. Is dit ook de inzet van de minister-president?

Het kabinet heft aangegeven dat het de Europese begroting wil moderniseren voor verlaging van landbouw- en cohesiebudgetten ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid. Prima wat betreft het cohesiebeleid. Als we dit richten op de armste regio's in de armste lidstaten, blijft er voor hen voldoende over. Bij de bezuinigingen op het GLB is mijn fractie kritisch. Het GLB lijkt als melkkoe te worden gezien waar wel een flink deel afkan. De minister van Buitenlandse Zaken had het de vorige week zelfs over oud beleid. Maar juist via het gemoderniseerde GLB wordt al veel geïnvesteerd in innovatie en duurzaamheid, onder andere via de vergroening van het bedrijfstoeslagenbeleid. Kan de minister-president daarom toezeggen dat de investeringen in innovatie en duurzaamheid weer ten goede zullen komen van de agrarische sector? Ik overweeg op dat punt een motie in te dienen, maar ik wacht uiteraard eerst de beantwoording af.

Tot slot nog een vraag over de eigen middelen. Het kabinet is geen tegenstander van een financiëletransactiebelasting, als de middelen maar terugvloeien naar de lidstaten. Wat stelt het kabinet zich daar precies bij voor? Hoe realistisch is deze inzet, gezien de standpunten in de Commissie en in de andere lidstaten? Mijn fractie is geen voorstander van een eigen belastinggebied voor de EU. Kan de minister-president bevestigen dat Nederland vasthoudt aan het standpunt dat nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting uit den boze zijn?

Helemaal tot slot een vraag aan de minister van Financiën, die hier is aangeschoven na het mislukte overleg over Griekenland. Ook mijn fractie wil weten wat er is gebeurd. En in aansluiting op de vraag die de heer Van Dijck stelde: heeft er een trojkarapport op tafel gelegen; en zo ja, kunnen wij daar ook over beschikken en erover meespreken?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020