Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Politieonderwerpen

donderdag 24 januari 2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister  Opstelten van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Politieonderwerpen

Kamerstuk:    29 628

Datum:            24 januari 2013

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. De Nationale Politie is van start gegaan. De minister en iedereen die daarbij betrokken is, hebben daarmee een knap staaltje werk geleverd. Dat is echter niet zonde slag of stoot gegaan. Ik ben blij dat de minister aan de ene kant en de centrale ondernemingsraad en de vakbonden aan de andere kant weer on speaking terms zijn. De centrale ondernemingsraad hanteert echter wel een ontbindende voorwaarde op het punt van het reorganisatieplan en de personele gevolgen daarvan. Daaruit blijkt dat het echte werk nu pas begint. Ondertussen gaat het gewone politiewerk gewoon door. Een groot zorgpunt daarbij is de ICT. De vraag is of de minister daaraan prioriteit geeft en aandacht besteedt. De gewone politieman is in afwachting van wat de reorganisatie straks voor hem gaat betekenen. Het zal nog veel vragen van de minister om dit allemaal in goede banen te leiden. Hoe neemt de minister het personeel in dit proces mee? De fractie van de ChristenUnie vindt dat medezeggenschap juist in dit veranderingsproces hoge prioriteit moet krijgen. Wanneer is duidelijk hoe aan de medewerkersparticipatie vorm wordt gegeven?

De organisatie gaat landelijk, regionaal en lokaal volledig op de schop. Ondertussen wil de minister ook de cultuur veranderen. De heer Bontes heeft daarover gesproken en ik sluit mij daarbij graag aan. De centrale ondernemingsraad pleit voor prioritering van punten in het veranderings-traject, bijvoorbeeld als de minister de wens uitspreekt om de cultuur te veranderen en van een hiërarchisch naar een faciliterend leiderschap over te gaan. Op papier ziet het inrichtingsplan en realisatieplan er mooi uit maar het venijn zit in de details. De minister heeft ons overstelpt met een lading papier. Het antwoord van de minister op het uitgebreide commentaar van de vakbonden is echter summier. De minister verwijst naar definitieve plannen, maar hoe kunnen wij uitvlooien welke wijzigingen al dan niet zijn doorgevoerd? Mijn fractie had liever een integrale nota van antwoord gezien. Andere woordvoerders hebben al gezegd: hoe gaan wij dit monitoren? Met enige regelmaat zullen wij toch op de hoogte moeten worden gehouden. Ik verzoek de minister om gestructureerd in te gaan op de nog openstaande en nieuwe opmerkingen van belanghebbenden zoals de vakbonden, de OR en het OM.

In het inrichtingsplan is uitgerekend hoeveel personeel er kan worden bespaard in de bedrijfsvoering met de komst van het politiediensten-centrum. Het gaat in totaal om 2400 fte. Dat is mooi, want dan komt er meer ruimte voor het echte politiewerk. Het is niet uit te leggen waarom er in totaal 400 communicatiemedewerkers rondlopen, meer dan het aantal frauderechercheurs. Het is dus goed dat daarnaar goed wordt gekeken. De minister legt daarop echter een taakstelling van 300 fte. Wat is daarvan de ratio? Ik heb het gevoel dat de minister zijn sommen kloppend wil maken. Hij schrijft dat ook: om binnen de financiële kaders te blijven, is een aanvullende kostenreductie doorgevoerd. Daar moet echter wel een ratio achter zitten. Ik hoor die graag.

De minister barst van ambities op het operationele vlak: meer wijkagenten, een stevige aanpak kinderporno en nog veel meer. Hoe wil de minister dit bereiken binnen de huidige operationele sterkte? De fractie van de ChristenUnie mist een analyse van hoeveel fte nodig is om alle ambities waar te maken en wat realistisch is met de huidige operationele sterkte. De minister stelt dat elk basisteam voldoende mensen zal hebben voor de basispolitiezorg, maar eigenlijk wordt dat nergens onderbouwd. Hoeveel werk kost elke kerntaak en hoeveel tijd is elk basisteam kwijt aan landelijke prioriteiten? Hoe wordt gewaarborgd dat de wijkagent 80% van zijn tijd kan vervullen in de wijk? Hoeveel ruimte is er voor lokale prioriteiten: hebben burgemeesters nog wel wat te willen?

Ik sluit mij aan bij de vragen van mevrouw Kooiman over aspiranten die meegeteld worden in de totale capaciteit van de politie terwijl zij maar voor een beperkt deel inzetbaar zijn. Of de opleiding komt daarmee onder druk of de cijfers waarmee geschermd wordt, deugen niet. Het is een van beiden. De fractie van de ChristenUnie heeft zorgen over het verdwijnen van specialismen als spoorweg- en luchtvaartpolitie. Het is natuurlijk prima dat mensen straks breder inzetbaar zijn maar hoe voorkomt de minister dat expertise verdwijnt? De nationaal rapporteur mensenhandel heeft zorgen geuit over het behoud van expertise in de strijd tegen mensenhandel. Heeft de minister die zorgen kunnen wegnemen en hoe heeft hij dat gedaan?

Het gaat bij de politie niet alleen om repressie, veiligheid en boeven vangen. De politie heeft ook een belangrijke hulpverlenende en preventieve taak die minder goed in cijfers is uit te drukken. Hoe voorkomt de minister dat door een druk op meetbare prestaties deze taken ondersneeuwen?

Ik ben in navolging van collega Dijkhoff blij met de prioriteit die wordt gegeven aan verbetering van de aangifte. Het is mooi om de burger daarbij aan te merken als partner van de politie. Het verschrikkelijke voorval in Eindhoven heeft laten zien hoe belangrijk de inzet van mensen is. Burgers zijn de oren en ogen van de politie. Daarin ligt ook het belang van Burgernet. Hoe eerder het signalement van daders bekend is, hoe sneller mensen kunnen meekijken met de politie en daders kunnen worden opgepakt. Dat scheelt ook in opsporing en recherche. Is de minister bereid om Burgernet verder bekend te maken en te ondersteunen? Ik sluit mij graag aan bij de vragen van collega Oskamp over de panklare zaken. Het is natuurlijk heel pijnlijk als een zaak panklaar wordt aangeleverd en de minister daarmee verder niets doet.

Met de begroting van de Nationale Politie wordt veel inzicht gegeven in de beoogde verdeling van het personeel. Het is echter lastig om te achterhalen hoeveel fte straks gaat naar basiszorg of opsporing en specialisme, laat staan hoeveel agenten daadwerkelijk bevoegd zijn om een wapen te dragen. Voor dienstwapens is alleen een bedrag opgenomen. Ik ben benieuwd hoeveel het er zijn. Dat geeft immers een aardig inzicht in het aantal politiemensen dat daadwerkelijk actief is op straat.

Wij hebben gesproken over capaciteit. In dat verband doe ik namens de ChristenUnie-fractie een bescheiden suggestie. Ik heb vragen gesteld over de mogelijke inzet van paragnosten bij het opsporen van heel lastige zaken. De minister houdt een opening open en zegt: in heel moeilijke gevallen zouden we daarvan gebruik kunnen maken. Dat heeft nog nooit tot oplossing van een zaak geleid. Als wij ergens wat kunnen besparen, dan op dit punt. Ik zou zeggen: geen gebruik van paragnosten, vertrouw op de eigen capaciteit van heel kundige mensen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020