Inbreng Gert-Jan Segers mbt Voorstel Bosman inz. Wet regulering vestiging Nederlanders uit BES

donderdag 05 september 2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie met betrekking tot de Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

Onderwerp:   Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

Kamerstuk:    33 325

Datum:            5 september 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat voorziet in de regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland. Genoemde leden constateren dat het wetsvoorstel een onderscheid maakt tussen Nederlanders op basis van hun afkomst of afstamming en hebben vragen over de uitgangspunten, de proportionaliteit en de effectiviteit van het wetsvoorstel. De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden de gelijkwaardigheid van alle burgers in het Koninkrijk een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen van dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie missen de objectieve en  redelijke rechtvaardiging die het maken van dit onderscheid tussen Nederlanders rechtvaardigt. Waardoor het beoogd te maken onderscheid op etnische gronden in strijd is met het Statuut, de Nederlandse Grondwet en verscheidene internationale verdragen. Genoemde leden vragen daarbij specifiek naar de omvang van het probleem dat de indiener schetst. Deze leden willen weten hoeveel Nederlanders afkomstig van Aruba, Curacao en Sint Maarten zich de afgelopen jaren, per jaar in Nederland hebben gevestigd en welke trend daarin valt te zien. Genoemde leden constateren dat de indiener verwijst naar cijfers over Nederlanders van Antilliaanse afkomst, hetgeen de groep groter maakt dan de groep die dit wetsvoorstel omvat. Zij vragen daarom of de indiener preciezer kan worden in zijn analyse van de ernstige en voortdurende problemen die hij constateert en hoe deze al dan niet in stand worden gehouden door een migratiestroom. De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de indiener niet duidelijk maakt waarom juist de duurzame vestiging deze problemen met zich brengt en waarom bijvoorbeeld als de indiener spreekt over criminaliteit niet juist het kortdurende verblijf de aandacht krijgt van de indiener. Bovendien vragen deze leden de indiener hoe hij de omvang van dit probleem weegt, nu juist de specifieke Rijksmiddelen voor de problemen met Antilliaanse jongeren stopgezet zijn en het samenwerkingsverband van 22 Antillianengemeenten is opgeheven. Genoemde leden wijzen daarbij op het vereiste van subsidiariteit.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indiener om toe te lichten waarom hij het tot stand komen van Rijkswetgeving op dit thema een verder onbegaanbare weg acht. Zij vragen de indiener welke alternatieven hij zelf heeft onderzocht alvorens te kiezen voor deze nationale wetgeving.

De indiener betoogt dat in andere landen van het Koninkrijk eveneens vestigingsregels gelden, echter de leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de bevolkingsomvang en de beperkte oppervlakte van Aruba, Curacao en Sint Maarten een verklaring kan bieden voor de vestigingsregels die aldaar gelden voor Nederlanders uit andere landen van het Koninkrijk, namelijk enkel en alleen om de eigenheid van het land te behouden. Zij vragen de indiener dit verschil, in het licht van zijn opvatting over art. 3 eerste lid onder f Statuut te wegen, nu een dergelijke grondslag voor Nederland niet van toepassing is.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indiener toe te lichten welke waarde hij toekent aan het Statuut nu in dit wetsvoorstel de maatstaf van proportionaliteit wordt gelegd bij de rechten die EU-burgers in Nederland hebben, in plaats van de gelijkwaardigheid van alle burgers binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de Raad van State eerder heeft geadviseerd  dat de oplossing van de problemen niet mogelijk is zonder goede samenwerking tussen de regeringen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De indiener geeft te kennen het terugdringen van de problemen op de eilanden buiten de scope van dit voorstel te willen plaatsen. De leden van de fractie van de Christenunie vragen de indiener echter hoe hij desondanks een goede samenwerking voor ogen heeft, indien dit wetsvoorstel van kracht wordt. Deze leden vragen de indiener om een reactie op de inbreng van de vertegenwoordigende organen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020