Inbreng Gert-Jan Segers tbv Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

03-10-2013 00:00 03-10-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van de Aanpassingswet WNT

Onderwerp:   Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

Kamerstuk:    33 715

Datum:             3 oktober 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorstel tot aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT).

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat deze Aanpassingswet nog geen invulling geeft aan de voornemens van het regeerakkoord en dat twee aparte wetgevingstrajecten zullen volgen. Deze leden vragen wanneer zij de wetsvoorstellen kunnen verwachten en dringen aan op snelheid, mede in het licht van eerdere toezeggingen om na de zomer met voorstellen te komen.

Ten aanzien van het voorliggende voorstel vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie waarom niet is voorgesteld om ook gemeenten onder de Wnt de ruimte te geven om aanvullend op de Wnt regels te stellen bij door deze gemeenten gesubsidieerde instellingen. Deze leden lazen dat de regering dit mogelijk opneemt bij een van de voorstellen die nog zal volgen, maar zij pleiten er voor dat deze goede suggestie van de VNG zo snel mogelijk invulling krijgt. Mede daarom vragen deze leden om een planning van de wetsvoorstellen en bij welk van de wetsvoorstellen dit onderdeel terug zal keren.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben vragen bij het voorstel om de algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) buiten het bereik van de Wnt te plaatsen. Deze leden constateren dat het amendement Heijnen juist vanwege het publieke belang ook de anbi’s onder de reikwijdte van de Wnt bracht. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of is overwogen om anbi’s van substantiële omvang onder de reikwijdte van de wet te brengen. Deze leden stellen deze vraag enerzijds omdat dit de omvang van het aantal betrokken anbi’s beperkt en anderzijds omdat juist bij enkele grotere anbi’s publieke ophef over het beloningsbeleid is ontstaan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen er op dat veel van de administratieve handelingen die anbi’s in het kader van de Wnt moeten verrichten, eveneens vereist worden door de belastingdienst. Zij vragen welke vermindering aan administratieve lasten er voor de anbi’s daadwerkelijk zal zijn en of omgekeerd de overheid niet efficiënter om kan gaan met de informatie die anbi’s aanleveren. Deze leden vragen ook of andere mogelijkheden tot handhaving, zoals steekproeven, zijn onderzocht. Zij zien de argumenten van hoge lasten en de problematiek van handhaafbaarheid graag cijfermatig onderbouwd.  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020