Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers ten behoeve van Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken

donderdag 05 februari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken

Kamerstuk:    34 090

Datum:           5 februari 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken. Genoemde leden willen enkele vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De regering stelt dat het voor personen die niet over DigiD beschikken, het minder eenvoudig zal zijn om langs elektronische weg aangifte te doen. Op welke wijze zorgt de regering voor voldoende mogelijkheden voor personen die niet over DigiD beschikken om aangifte te doen, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden vragen hoe bijvoorbeeld de voorgenomen sluiting van politiebureaus in de besluitvorming is meegewogen. In het bijzonder vragen genoemde leden hierbij aandacht voor de gevolgen voor woonachtigen in dunnerbevolkte gebieden, ouderen en analfabeten.

De regering verwacht dat de mogelijkheid van het doen van elektronische aangifte voor alle strafbare feiten, leidt tot een grotere aangiftebereidheid. Gesteld wordt dat het niet op voorhand duidelijk is wat dit betekent voor de capaciteit bij politie en justitie. Kan de regering toelichten welke maatregelen worden genomen als een grotere aangiftebereidheid leidt tot capaciteitsproblemen bij politie en justitie, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering nader kan ingaan op de ervaringen met digitale gegevensuitwisseling in de proeftuinen Rotterdam en Noord-Nederland.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de rechtspraak een zorgplicht krijgen om aan te kunnen tonen dat documenten al dan niet zijn gewijzigd, en zo ja, of deze wijzigingen wel of niet bevoegd zijn aangebracht. Deze leden vragen om een toelichting of er standaard dan wel steekproefsgewijs gecontroleerd gaat worden of documenten tussentijds gewijzigd zijn. Hoe is dit voor de betrokkenen in het proces zoals verdachten en raadsmannen inzichtbaar, zo willen deze leden weten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting in hoeverre mogelijkheden blijven bestaan om op grotere schaal terug te schakelen naar papieren uitwisseling van processtukken, voor situaties waarin onverhoopt langere tijd technische of veiligheidsproblemen bij de digitale uitwisseling van processtukken ontstaan.

Lasten

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de financiële onderbouwing van het wetsvoorstel door de Raad van State ontoereikend wordt geacht. De regering geeft aan dat het wetsvoorstel niet tot financiële gevolgen zal leiden. Het wetsvoorstel hangt echter samen met de programma’s DWS en Kwaliteit en innovatie – straf (KEI-straf), die wel financiële gevolgen hebben. Kan de regering ingaan op de stand van zaken van deze programma’s en de matige waarin deze programma’s binnen de gestelde budgeten blijven, zo vragen genoemde leden.

Adviezen

In reactie op de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), geeft de regering aan dat advocaten met DigiD inderdaad nu nog geen aangifte kunnen doen namens hun cliënt. Volgens de regering nemen de mogelijkheden voor DigiD Machtigen in de nabije toekomst echter toe. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering concreet kan aangeven wanneer DigiD Machtigen beschikbaar is voor advocaten om namens hun cliënt aangifte te kunnen doen. Zal dit nog voor 2016 zal als het elektronisch uitwisselen de processtukken de norm moet worden, zo willen deze leden weten.

Vanuit de politie wordt aangegeven dat de politie vanaf 2017 zal aanhaken bij de uitrol en dat de bijdrage van de politie tot die tijd beperkt zal zijn tot kennisdeling. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een toelichting of hiermee de aansluiting van de politie op de ingezette transitie voldoende is. De regering wijst er immers op dat de rechtspraak, het openbaar ministerie en de Nationale politie nader uitwerking moeten geven aan hun verantwoordelijkheid voor de realisering van een elektronische infrastructuur die verzekert dat rechters en officieren van justitie hun verantwoordelijkheden voor het strafdossier op basis van het Wetboek van Strafvordering rond de processtukken kunnen waarmaken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020