Inbreng Gert-Jan Segers Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

donderdag 22 januari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeven van een wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Kamerstuk:    34 082

Datum:           22 januari 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat strekt tot aanvulling van het bestaande spreekrecht van slachtoffers in het strafproces en een uitbreiding van het schadefonds geweldsmisdrijven voor nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen. De leden van de fractie van de ChristenUnie onderkennen het belang van het slachtoffer bij het strafproces maar stellen vragen bij de keuzes die in het voorgelegde wetsvoorstel worden gemaakt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie kunnen zich vinden in de keuze om niet verder te gaan met het uitwerken van een adviesrecht voor het slachtoffer. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om nader in te gaan op de overwegingen om hiervan af te zien en in het bijzonder die overwegingen die niet van praktische aard zijn. Zij vragen of met dit wetsvoorstel volledig invulling is gegeven aan de beleidsvoornemens van de regering ten aanzien van de positie van het slachtoffer in het strafproces of dat er alsnog verderstrekkende voorstellen verwacht kunnen worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat dit voorstel boogt op de wens van een gedeelte van de slachtoffers, zij vragen of ook is nagegaan wat de andere respondenten van het onderzoek van een eventuele uitbreiding zouden vinden. Deze leden vragen bovendien of duidelijk is welk beeld de slachtoffers die pleiten voor uitbreiding hebben bij een concretisering van die wens. Deze leden vragen op welke manier de nadelen die uitbreiding van het spreekrecht met zich mee brengt gewogen zijn. Zij vragen daarbij in het bijzonder naar  de gevolgen voor slachtoffers die hier gebruik van maken en de kans die er is op een ondervraging. Deze leden wijzen op het advies van de Raad van State waarin benoemd wordt dat de Staatssecretaris bij eerdere wetsbehandeling zelf ook heeft aangegeven dat de echte vraag die aan slachtoffers moet worden gesteld is of zij zich realiseren dat een volledig spreekrecht over de bewezenverklaring en de strafmaat er ook toe kan leiden dat ze in veel meer gevallen worden onderworpen aan een verhoor van de verdediging ter terechtzitting in de openbaarheid. Zij vragen waarom deze vraag dan niet gesteld is. Zij vragen of gegevens bekend zijn welke invloed dit heeft op slachtoffers, bijvoorbeeld in landen waar de positie van slachtoffers te vergelijken is met die nu wordt voorgesteld in de Nederlandse strafwetgeving.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020