Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

19-03-2015 00:00 19-03-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Onderwerp:   Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Kamerstuk:    34 129

Datum:           19 maart 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om een toelichting in hoeverre de voorgestelde wetswijzigingen naast de doelstelling om de Politieacademie in het nieuwe politiebestel te integreren, tevens bijdragen een oplossing voor de in het rapport Vogelzang gesignaleerde problemen.

De vormgeving van de Politieacademie en de politieonderwijsraad

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere reactie op de kritiek van onder andere de Raad van State, dat de voorgestelde constructie waarin de docenten, de onderzoekers en de directe ondersteuners van het primaire proces worden aangesteld bij de Nationale Politie in het licht van de beoogde onafhankelijkheid ontoereikend is. Kan de regering nader onderbouwen waarom het reguliere onderwijs- en onderzoekpersoneel niet wordt aangesteld bij de Politieacademie, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op de invloed die vanuit de Nationale Politie op de duur van de opleidingen en de toelatingseisen van de Politieacademie uitgeoefend kan worden, ook bijvoorbeeld indirect door minder mensen ter beschikking te stellen. Op welke wijze wordt de onafhankelijke functie van de Politieacademie voldoende gewaarborgd, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op wijze waarop de interne kwaliteitszorg en kwaliteitsborging van de Politieacademie vorm zal krijgen. Kan der regering aangeven wat precies de taak van de Inspectie OOV in de nieuwe situatie wordt, zo willen deze leden weten.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of en hoe de betrokkenheid van het OM bij het onderwijs op de Politieacademie vorm krijgt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe voorkomen wordt dat studenten tijdens hun studie te veel operationeel worden ingezet en te weinig toekomen aan onderwijs. Waarom kiest de regering er niet voor om studenten pas over te laten gaan naar de Nationale Politie nadat zij hun diploma hebben behaald, zo willen deze leden weten.

Taken Politieacademie

De regering geeft aan dat als gevolg van de steeds sterkere samenwerking tussen de partijen in de veiligheidsketens, het voorstelbaar is dat onderwijs ten behoeve van deze verschillende partijen meer in samenhang zal worden georganiseerd. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in hoeverre hiermee in het huidige wetsvoorstel is rekening gehouden, zodat mogelijke belemmeringen worden voorkomen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting waarom taken op het gebied van bijvoorbeeld de kwaliteit en inhoud van het onderwijs bij de Nationale Politie worden belegd, en niet bij de Politieacademie. Hoe wordt zorggedragen dat initiatieven op het gebied van innovatie binnen de Nationale politie voldoende zijn gekoppeld aan de leeromgeving van de Politieacademie, zo willen deze leden weten.

Evaluatie van de Politieacademie

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of in de evaluatie naast de doelmatigheid en doeltreffendheid, ook specifiek zal worden ingegaan op de realisatie van de aanbeveling uit de rapporten van Wallage en Vogelzang en op oplossingen voor mogelijke nieuwe knelpunten.

Artikelsgewijs

artikel 92, lid 2

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering al kan concretiseren welke eisen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld aan de sterkte en middelen die feitelijk ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020