Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukemadonderdag 07 juli 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu en minister Hennis-Plasschaert van Defensie  

Onderwerp:   VAO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (AO d.d. 23/06)

Kamerstuk:    32 706          

Datum:           7 juli 2016

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben een debat gevoerd over particuliere beveiligers en militaire beveiligers. De conclusie van mijn fractie is dat het op dit moment onwenselijk is om tot particuliere beveiligers op koopvaardijschepen over te gaan. In eerste instantie hebben we al tien jaar die discussie gehad. VPD's waren op die schepen niet mogelijk, zei Defensie. Vervolgens waren ze wel mogelijk, maar met minimaal 30 man. Dat was echt the limit. Vervolgens zijn we terug naar elf VPD's gegaan. De duur van de inzet is teruggebracht van drie naar twee weken. De kosten zijn gedaald van 225.000 naar 70.000. Er zit dus flexibiliteit in die VPD's. Ik vraag de minister om een laatste stap flexibiliteit in te bouwen, namelijk om die teams kleiner te maken en flexibeler in te zetten. Daarover dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat militairen die koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij in de zogenaamde VPD's minimaal uit elf militairen dienen te bestaan terwijl private beveiligers vaak met kleinere teams werken;

constaterende dat er in 2015 geen concrete piraterijpogingen zijn ondernomen in het risicogebied voor de kust van Somalië;

verzoekt de regering, de VPD's zodanig in te richten dat zij sneller, goedkoper, flexibeler en zo nodig met kleinere teams kunnen worden ingezet en tevens dit beleid jaarlijks te evalueren en de Kamer hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Eijsink, Jasper van Dijk en Belhaj. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (32706).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug