Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Martijn van Helvert (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) over de stijgende christenvervolging in China onder Xi Jinping

13-06-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Martijn van Helvert (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2018Z11197

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de Rooms-Katholieke bisschop Guo Xijin die door de Chinese overheid gevangen werd gehouden tijdens Pasen? 1)

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het nieuws dat Guo waarschijnlijk door de Chinese overheid gevangen gezet werd en plaats moest maken voor een bisschop (Zhan Silu) die wél door de Communistische Partij wordt goedgekeurd? 2)

Vraag 3
Bent u er tevens van op de hoogte dat er op 1 februari nieuwe wetgeving is aangenomen die meer beperkingen oplegt aan de ongereguleerde activiteiten 3), waarmee de greep van de Communistische Partij op Chinese christenvrijheid sterker wordt?

Vraag 4
Deelt u de zorgen van de Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties over de vrijheid van godsdienst in China? 4)

Vraag 5
Heeft u daarnaast kennisgenomen van het feit dat China voornemens is het belijden van het autonome christendom verder in te kapselen, zoals geuit tijdens de Nationale Conferentie over Religieuze Zaken, waar autoriteiten verklaarden dat religies moeten dienen als een instrument van «nationale eenheid» en «maatschappelijke stabiliteit»? 5)

Vraag 6
Hoe plaatst u toenemende beïnvloeding van religies in China in de «Sinificatie»-politiek zoals geambieerd door Xi Jinping? 6)

Vraag 7
Bent u bereid China aan te spreken op deze zorgwekkende ontwikkelingen, alsmede de verantwoordelijkheid om universele mensenrechten, in het bijzonder godsdienstvrijheid van christenen en andere minderheden te respecteren? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 8
Bent u bereid binnen nu en een maand de Kamer een overzicht te doen toekomen van de door u ondernomen en te nemen stappen, zowel bilateraal als multilateraal?

1) http://www.asianews.it/news-en/Mindong,-Msgr.-Guo-Xijin-kidnapped-by-the-police-before-Easter-43462.html

2) https://www.nytimes.com/2018/03/28/world/asia/catholic-bishop-detained-china.html

3) https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/03/christians-china-vatican-bishop/556955/

4) http://uhri.ohchr.org/document/index/6B187FD4-F9C7-425D-9D35-B8EA2C78B23E

5) https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/china

6) https://www.forbes.com/sites/oliviaenos/2018/03/28/growing-religious-persecution-in-china-a-symptom-of-xis-consolidation-of-power/#df26d2e3b8c8

Zie ook....

« Terug