Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

donderdag 20 september 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Kuzu (DENK) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag 1
Kunt u zich uw brief van 5 juli 2018 herinneren, waarin u stelde dat u voornemens was tijdens een volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) een concreet voorstel te doen aan uw Europese collega’s inzake een EU-mensenrechtensanctieregime? 1)

Vraag 2
Heeft u dit voorstel tijdens een van de afgelopen RBZ’s gedaan? Zo ja, welk voorstel heeft u gedaan? Kunt u dit voorstel aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat was de reactie ten tijde van de RBZ op het betreffende voorstel?

Vraag 4
Welke landen waren positief over het voorstel?

Vraag 5
Welke landen stonden neutraal tegenover het voorstel?

Vraag 6
Welke landen waren negatief over het voorstel?

Vraag 7
Bent u bereid dit najaar, uiterlijk tijdens de RBZ in oktober, het voorstel formeel in te dienen?

Vraag 8
Kunt u zich uw stelling herinneren dat het kabinet grote vraagtekens plaatst bij de doeltreffendheid van het invoeren van een dergelijk sanctieregime op nationaal niveau? Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het feit dat door Canada, de Baltische Staten en Groot-Brittannië – zoals u in uw brief beschrijft – wel dergelijke wetgeving op nationaal niveau is ingevoerd? Waarom acht u een dergelijk sanctieregime op nationaal niveau derhalve niet doeltreffend?

Vraag 9
Bent u het eens dat de door de Kamer aangenomen motie-Omtzigt c.s.2 uitgevoerd dient te worden, te weten dat het kabinet Magnitsky-wetgeving op nationaal niveau voorbereidt indien het niet lukt om tot Europese consensus op dit punt te komen? Zo ja, bent u bereid deze motie uit te voeren en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1) Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 5 juli 2018 over uitvoering motie-Omtzigt c.s. inzake Magnitsky-sancties (Kamerstuk 32 735, nr. 205).

2) Kamerstuk 22 112, nr. 2529

Informatie

« Terug