Bijdrage Joël Voordewind aan het plenair VSO JBZ-raad d.d. 7-8 oktober 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

donderdag 03 oktober 2019

Bijdrage Joël Voordewind aan een plenair debat met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 32317

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb gisteren mevrouw Ceelen van Stichting Vluchteling op bezoek gehad en van haar de vreselijke verhalen gehoord over wat er op dit moment gebeurt op Samos en op Lesbos. Een moeder en een kindje zijn levend verbrand, de levensomstandigheden zijn zeer schrijnend en het lijkt wel of er geen verbetering komt. Ik vraag de staatssecretaris dan ook nogmaals: wat zou Nederland ook binnen Europa nog kunnen doen om die leefomstandigheden van die vluchtelingen daar te verbeteren en om de asielprocedure te versnellen?

Dan naar de JBZ, waar de staatssecretaris de komende week naartoe gaat. Daar vraag ik de staatssecretaris — ik hoor het de collega Van Wijngaarden ook zeggen — of zij bereid is om in ieder geval mee te praten met de voorstellen die er nu liggen vanuit de top in Malta. Ik denk dat het goed is als Nederland meepraat. Ik denk dat het goed is dat we de dingen niet buiten ons laten gebeuren, maar dat we ons actief opstellen en dat we gaan kijken of we binnen Europa tot structurelere oplossingen kunnen komen dan tot nu toe het geval is; het liefst natuurlijk met heel Europa, maar als dat niet kan, dan met een kopgroep. Die structurelere oplossingen zouden wat ons betreft moeten gaan richting een selectie aan de buitengrenzen van Europa om te kijken wie er kansrijk is en wie er kansarm is; een gezamenlijk uitzetbeleid in Europa, want we zien dat geen enkel lidstaat in staat is om dat individueel goed te organiseren. En we moeten komen tot een eerlijke verdeling van de kansrijke vluchtelingen over Europa.

Ik hoop dat dat ook de inzet is van de staatssecretaris: graag meepraten. Om haar daar enigszins toe aan te moedigen, de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het migratievraagstuk een Europese aanpak vraagt;

verzoekt het kabinet om zich in Europees verband actief in te spannen voor een realistische, structurele en solidaire oplossing;

verzoekt het kabinet met voorstellen te komen langs de richtlijnen van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Groothuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 574 (32317).

De heer Van Ojik (GroenLinks):
Het lijkt me een goede motie. Mijn fractie gaat die steunen, maar er ligt ook een concreet voorstel op tafel, volgende week in de JBZ-Raad. Ook al kennen we het niet, het ligt wel op tafel. De heer Voordewind heeft in ieder geval in de krant gezegd: ik ben ervoor dat Nederland zich aansluit. Gaat de ChristenUnie mijn motie die dat bepleit steunen?

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ik heb gezegd dat ik het goed vind als Nederland zich aansluit bij die gesprekken om tot een structurele oplossing te komen, om tot een verdeling te komen bij de buitengrenzen. We zien hoe moeilijk het is op het moment dat mensen ongericht doorlopen. De meeste mensen gaan naar Duitsland. Wij krijgen ze en andere landen veel minder. We moeten dus tot een veel eerlijker verdeling komen en we moeten ook tot een eerste selectie komen aan de buitengrenzen. Alleen dan kunnen we tot een eerlijke verdeling komen richting de rest van Europa. Die twee, inclusief een gezamenlijk uitzetbeleid, moeten wel onderdeel uitmaken van dat pakket. En ja, dan moet Nederland ook bereid zijn om zijn eerlijke aandeel te nemen als het gaat om herverdeling.

De voorzitter:
Tot slot, heel kort meneer Van Ojik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):
Dus?

De voorzitter:
Dat is heel kort.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dus moet Nederland meepraten over de inzet, hopelijk zoals ik het net heb geschetst.

De voorzitter:
Ja, dank u wel.

De heer Van Ojik (GroenLinks):
Mijn vraag was of de ChristenUnie die motie zou gaan steunen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ik ga straks die motie lezen. Maar ik heb zelf net een motie ingediend en volgens mij liggen die niet ver uit elkaar.

De voorzitter:
Dank u wel.

Meer informatie

« Terug