Algemeen overleg over de politie

26-09-2007 15:36

Mdv, vandaag voer ik namens de ChristenUnie-fractie het woord. De eerste en tweede woordvoerder BZK kunnen er niet bij zijn. Helaas zal ik mij moeten verontschuldigen voor de tweede termijn, maar we zullen er voor zorgen dat de reactie gevolgd wordt. Het algemeen overleg vond onze fractie echter te belangrijk om te laten schieten.

Algemeen beleidsprioriteiten
Vz, het beleidskader dat nu voorligt heeft een ander karakter dan die van de afgelopen jaren. De sturingsmogelijkheden van de ministers zijn verder aangescherpt. De minister kan nu door een aanwijzingsbevoegdheid gedurende het proces de prioriteitstelling van de korpsen bijsturen.
Verankering van het lokale veiligheidsbeleid in de regio blijft echter van groot belang. De minister deelt dat, zo kan de ChristenUnie-fractie tevreden constateren. Zij gaat de regierol van gemeenten op het terrein van lokale integrale veiligheid wettelijk vastleggen. Eerlijk gezegd dacht ik dat dit allang gebeurd was, maar dat moeten we dan gauw voor elkaar maken.

In dat verband vraagt onze fractie nog wel naar de uitvoering van het amendement Irrgang/Rouvoet over de verplichting van de regio’s om de gemeentelijke inbreng te halen.

Ik zie op dat specifieke onderdeel niets terug in de gezamenlijke prioriteiten. Graag een reactie van de minister; heeft ze die haalplicht ook actief in het veld onder de aandacht gebracht?

Streefgetallen

Vz, dan met betrekking tot de beleidsprioriteiten zelf. De minister streeft naar het terugdringen van de criminaliteit met 25% in 2010 ten opzichte van 2002. Het is niet nieuw, maar wel nodig. Een logisch gevolg daarvan is dat deze minister inzet op het terugdringen van onder meer de geweldsmisdrijven.
Wel heeft mijn fractie aarzelingen bij het streven te komen tot het aantal OM-verdachten van 250.909 per jaar. Kennelijk heeft de minister dat zelf ook, nu ze in 2009 wil bekijken of dit sturingsinstrument kan komen te vervallen. Een absoluut getal kan ongewenste effecten in de hand werken. Daarom vraag ik aan deze minister of de methode evidence-based is en of ze dat dan wil toelichten? Waarom heeft de minister het niet gelaten bij een verdachtenratio en de celdagenequivalenten? Dat geeft meer inzicht in de verhouding van het aantal aangiften en verdachten en de zwaarte van de misdrijven.

Samenwerking met jeugd en gezin
De minister zet ook in op de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Prima, maar het verwondert onze fractie zeer dat hier met geen enkel woord wordt gesproken over wat de politie kan doen om de jongeren naar de jeugdzorg toe te krijgen, als dat wenselijk is. Bij het ao over hangjongeren heeft onze fractie uitgesproken dat het belangrijk is dat als de agent bij de ouders van die kleinere kinderen thuiskomt, tegelijk opvoedingsondersteuning, of andere passende maatregelen kunnen worden aangeboden. Wat gaat deze minister doen om die samenwerking beter van de grond te krijgen? Ook vraagt de ChristenUnie-fractie naar de betrokkenheid van de Centra voor Jeugd en Gezin bij de veiligheidshuizen. Ze zouden elkaar prachtig kunnen aanvullen. Heeft ze hier al overleg over gehad met de minister van Jeugd en Gezin?

Verdeling inzet politie
De extra agenten zijn voor de ChristenUnie-fractie prima, maar moeten wel evenredig over het land worden verspreid. Daar bestaat onduidelijkheid over. Enerzijds worden ze gekoppeld aan de budgetverdeelsystematiek en anderzijds over de wijken. Graag wat meer toelichting, want het budgetverdeelsysteem en de wijkaanpak hoeft niet automatisch tot dezelfde verdeling te leiden.
De ChristenUnie-fractie vraagt de minister in dit verband ook wat zij gaat doen om de politiesterkte op het platteland op peil te houden. De inzet in de wijken moet niet ten koste gaan van de politie-inzet op het platteland. Juist van de week hoorden we weer over de specifieke problemen op het platteland, bijv. bij oud-en nieuw. Wat gaat de minister doen voor het op peil houden van de politiesterkte in de regio?

Wel steun voor de benadering van de minister, om niet vooral te spreken over harde aantallen, maar over kwalitatieve prestaties. Die benadering spreekt ons zeer aan. Maar soms ontkom je er toch niet aan ook in de kwantitatieve sfeer het een en ander te regelen.

Burgernet
In het kader van de Veilige wijken vraagt de ChristenUnie-fractie naar de uitrol van Burgernet. Gaat ze daar nu echt vaart mee maken?

Internetcriminaliteit
De ambities ten aanzien van de bestrijding van internetcriminaliteit vindt de ChristenUnie-fractie nog wel wat mager. Het zijn vooral weer beleidsplannen en er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de financiële dekking. Wat gaat deze minister doen om die mensen aan te pakken die op internet vrij hun gang denken te kunnen gaan? Maakt ze daar ook een prioriteit van? Wat is haar reactie op het feit dat als het gaat om kinderporno op internet, het gewoon ontbreekt aan capaciteit om effectief te handhaven?

De ambities ten aanzien van ICT steunt de ChristenUnie-fractie. Ze mogen alleen nog wel wat scherper. Bijvoorbeeld als het gaat om het doen van aangifte via internet. Kan deze minister aangeven wanneer de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland dit gerealiseerd denkt te kunnen hebben?

Personeelsbeleid
Tenslotte nog een vraag over het personeels beleid. Van de week stond er in een landelijk dagblad een verhaal over bijklussende politieambtenaren. Agenten zouden niet genoeg verdienen en moeten bijklussen. Dat baart de ChristenUnie-fractie zorgen. Kan de minister eens een reactie geven? De minister geeft aan dat vooral na 2010 grote leegloop plaatsvindt. Daarmee hebben we een vergelijkbare situatie als met de leraren. Om die ontwikkeling te stoppen, stelde Rinnooy Kan salarisverhoging voor. Wat vindt de minister van deze vergelijking? En gaat de Taskforce Personeelsvernieuwing daar ook over?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug