Overleg over kindermishandeling

donderdag 18 oktober 2007

Algemeen
• Eindelijk een concreet plan, maar dit is nog steeds niet het hele verhaal. Ook nu komt er weer een nadere uitwerking. Per wanneer?

• Aanpak is een drie- of viertrapsraket. Voorkomen-signaleren-stoppen-beperken van schade. In die getrapte aanpak is volgens de minister nog winst te behalen in termen van kwaliteit van handelen, gerichte preventie, snelheid van reageren op signalen van mishandeling en beschikbaarheid van effectieve interventies. We zien de uitwerking daarvan in het actieplan. Wel een kanttekening te plaatsen bij het uitgangspunt van getrapte zorg, omdat dit niet belemmerend moet werken op het bieden van adequate zorg op het juiste moment. (punt van de MO-groep)

• Algemene analyse is dat er teveel na elkaar wordt gewerkt en nog te weinig met elkaar. Verontrustend is ook dat de circuits van jeugd-en volwassenenzorg onvoldoende aan elkaar zijn gekoppeld waardoor een integrale benadering van het gezin wordt gemist. Van die constatering zie ik nog te weinig uitwerking terug. Hoe ziet de minister deze koppeling concreet? Bijv. tussen psychiater, relatietherapeut of psycholoog van (een van) de ouders en de Centra voor Jeugd en gezin?

• Steun voor landelijke uitrol RAAK. De Kamer heeft daarom gevraagd. Wel is 2011 als einddatum niet erg ambitieus en ook de afrekenbaarheid op de daadwerkelijk uitrol is nog niet gewaarborgd. De Raak-aanpak spreekt over verbetering van de aansluiting tussen het gemeentelijke jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg door de inrichting van voorposten van de bureaus jeugdzorg in de Centra voor Jeugd en Gezin, in ieder geval in de centrumgemeenten. In Bedum bestaat zoiets al, en dat werkt perfect. Gaat de minister dit onderdeel ook actief bevorderen bij de inrichting van de Centra Jeugd en Gezin? (kan ook de wachtlijsten ontlasten)

• Verder wordt in de Raak aanpak gesproken over het leggen van de regierol bij gemeenten en de acceptatie daarvan door de verschillende hulpverleners. Dit is een belangrijk punt! Wordt dit ook actief gecommuniceerd naar de betrokkenen? De regiehouder kan dan ook een gezinscoach aanstellen of een casemanager, zodat de verantwoordelijkheidsverdeling onderling volstrekt helder is.

Preventie
• Er komt onderzoek naar de meer structurele oorzaken van kindermishandeling. Steun daarvoor van de ChristenUnie-fractie. Wanneer wordt dit onderzoek afgerond? Een aantal oorzaken zijn al bekend. Zo is een lage sociale status, en werkloosheid een belangrijke factor. Is daarover ook afstemming met SZW? Ook één oudergezinnen vormen een risico, in eerdere debatten heb ik concrete suggesties gedaan tav relatiecursussen. Kunnen de Centra voor Jeugd en Gezin verwijzen naar beschikbaar aanbod relatiecursussen?

• In eerdere debatten is gesproken over de wijze waarop opvoedingsondersteuning aan ouders wordt aangeboden. Voorstellen hiervoor zijn in het actieplan wat mager, terwijl ons was toegezegd dat het hierover zou gaan. ‘in dat kader zal aandacht worden besteed aan ( potentieel) effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling, evenals aan bijvoorbeeld doorzettingsmacht en coördinatie van zorg.’ wanneer wordt dat nu duidelijk? Ook wordt geweten op de verbeterde mogelijkheden in het kader van OTS. Dat wetsvoorstel moet nog worden geschreven. Kan de minister niet toch al iets meer toelichten?

• Er moet een cultuuromslag worden gemaakt tav opvoedings –en relatieondersteuning. Het moet uit de sfeer van problemen worden gehaald, zodat je problemen daadwerkelijk kunt voorkomen. Dat geldt ook voor relatieproblemen. Op het moment dat ondersteuning nog zin heeft, moet er voldoende aanbod zijn. Cruciaal is dus dat de Centra voor Jeugd en Gezin een positieve uitstraling hebben.

• Opvoedingsondersteuning moet overigens niet alleen worden aangeboden door de overheid. Het sociale netwerk van ouders is hierin cruciaal. Opvoedingsonmacht ontstaat sneller in eenzame opvoedsituaties. Dat gegeven vind ik weinig terug in het actieplan. Die sociale netwerken vallen steeds vaker weg. Terwijl hulp van broers, zussen, ouders en vrienden laagdrempelig en geen bedreiging geeft. Zij kunnen een kind een tijdje in huis te nemen, zodat een time-out mogelijk is; er zijn legio mogelijkheden te bedenken die vanwege de vertrouwde omgeving te verkiezen zijn boven het officiële hulpverleningstraject. De Centra van Jeugd en Gezin mogen wat de ChristenUnie betreft, de mogelijkheden van een sociaal netwerk aan de orde stellen. Buren en familie zijn dus niet alleen relevant in het kader van signaleren, maar vooral ook in het kader van preventie. In Overijssel wordt dit erkend en heeft men het instrument Eigen Kracht Conferentie. In het beleidsprogramma Jeugd en Gezin wordt daar nog over gesproken, maar ik zie het in het actieplan niet terug.

• Bevorderen eenduidige meldcode prima. Maatregelen voor bekendheid van (on)mogelijkheden privacybescherming ook prima.

Stoppen
• Actieplan zou ook concrete ambities bevatten ten aanzien van de doorlooptijd AMK’s, zo was ons beloofd in eerdere debatten. Dit moet echter nog in overleg met MO-groep en het IPO worden bepaald. Welke termijn? Wat wordt de inzet van de minister?
• Cruciaal in het stoppen van de kindermishandeling is het doorbreken van de geïsoleerde positie van de AMK-functie. Het komt werkelijk voor dat een AMK-functie en de jeugdzorg met elkaar in één gebouw zitten, maar niet met elkaar samenwerken. Ongelooflijk, maar waar. De raak-aanpak kan daar een goede rol in spelen. Maar ook dit wijst er weer op dat er een cultuuromslag moet komen.
• In overleg met het College wordt bezien of een aparte aanwijzing kindermishandeling nodig is of dat uitbreiding van de reeds bestaande aanwijzing huiselijk geweld volstaat.
• Ambtshalve OTS wordt geregeld. Prima. Daarmee kunnen ook andere kinderen uit het gezin worden beschermd. In dat kader is het de bedoeling ook eerder opvoedingsondersteuning aan te kunnen bieden ( drang). Dat lijkt ons de goede route.

Beperken
• Erg beknopt. Geen concrete acties.

Tot slot
- Kinderrechtencollectief noemt Loverboy problematiek. Is misschien ook nog wel aardig om te noemen.
- Uit de sessie van vrijdag kwam ook naar voren dat de afstemming tussen de Civielrechtelijke en strafrechtelijke keten nog onvoldoende is.
- verjaringstermijn, kennelijk verschil tussen ingaan verjaringstermijn en het vervallen van recht tot strafvervolging. Is mij niet helemaal duidelijk. Misschien kun je hem vragen verder toe te lichten. Anders komt dit wel bij de begroting.
- kindertelefoon: incasseren. Die moet gewoon gratis worden. Wel aandacht vragen voor andere initiatieven als Stichting Chris.

Allen de uitgesproken tekst geldt.

« Terug