Bjidrage debat over het alcoholbeleid

donderdag 20 december 2007

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. In eerste termijn heb ik gepoogd, de collega's te wijzen op de onherstelbare schade aan de hersenen bij het drinken van alcohol, vooral door personen jonger dan 18 jaar. Alle gezondheidsinstellingen wijzen daarop. De Kamer blijkt zich wel bewust te zijn van deze feiten, maar heeft niet het gevoel van urgentie om door te pakken tot 18 jaar, met uitzondering van de SGP-fractie. Daarom heeft mijn fractie contact gezocht met het CDA-fractie en zijn wij gekomen tot de motie die net is voorgelezen door de collega van het CDA-fractie. Ik kom ook nog met een eigen motie over labeling, waarvoor de SP-fractie ook aandacht heeft gevraagd.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (overmatig) alcoholgebruik gevaar oplevert voor de gezondheid, in het bijzonder voor jongeren en zwangere vrouwen, en bovendien gevaar oplevert in het verkeer en risicovolle werksituaties;

constaterende dat in een aantal andere Europese landen alcoholhoudende dranken worden voorzien van een label met een waarschuwingstekst;

van mening dat de voorlichting over deze schadelijke effecten van (overmatig) alcoholgebruik in Nederland verbetering behoeft;

verzoekt de regering, in samenwerking met de branche en gezondheidsinstellingen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot een duidelijk zichtbare label waarin wordt gewezen op de schadelijke effecten van (overmatig) alcoholgebruik en de Kamer daarover voor de zomer van 2008 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 56 (27565).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug