Overleg over Prep Camps

donderdag 11 oktober 2007

De heer Voordewind (ChristenUnie) beschouwt de brieven als een overzicht van de stand van zaken. Er komt nog een vervolg waarbij de Kamer tot besluitvorming kan komen. Hij betreurt het dat niet is ingegaan op de voorgeschiedenis die zo'n acht jaar beslaat. Ook een project als De Uitdaging loopt al acht jaar. De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft er iets over gezegd. Er is een rapport uitgekomen. Nu ontstaat de indruk dat men op nul begint, alhoewel wel een evaluatie van de bestaande pilots wordt aangekondigd.

Als men deze jongeren zo snel mogelijk van de straat wil halen en zo snel mogelijk in een leer-werktraject wil plaatsen, moet dat wel heel zorgvuldig gebeuren. Deze jongeren hebben namelijk niets strafbaars gedaan, maar worden min of meer achter de tralies gezet. Een burgemeester moet niet zomaar een jongere naar een prep camp kunnen sturen omdat hij overlast zou veroorzaken. De burgemeester kan ook alleen ingrijpen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in zijn gemeente. Dat is een te eenzijdige benadering. Er zal altijd een integrale afweging moeten zijn van overlast en zorg voor een jongere. Alleen de rechter kan een zorgvuldige afweging maken tussen overlast en een goed zorgtraject voor jongeren.

Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat het met de justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) en vooral met de nazorg dramatisch is gesteld. Het kan verleidelijk zijn om de nazorg te koppelen aan prep camps en jongeren via prep camps door te geleiden naar het reguliere onderwijs of werk. De heer Voordewind vindt het niet wenselijk om de twee groepen te mengen. Hij vindt het wel wenselijk om een scheiding tussen de gesloten jeugdzorg en de JJI's aan te brengen.

Een integrale visie op en benadering van het gezin is ook nodig. Zodra een jongere uit het gezin wordt gehaald en in een prep camp wordt geplaatst, moet een gezinscoach klaar staan om het gezin onder de loep te nemen. Voorkomen moet worden dat andere kinderen uit het gezin dezelfde weg inslaan.

Wie zal de regie voeren? De minister voert gesprekken. Kan hij daarover al iets zeggen? Het gereserveerde bedrag van 20 mln. lijkt voor de komende jaren te weinig.

Met het oog op aansluiting op het reguliere onderwijs zou koppeling met de SATs een belangrijk punt kunnen zijn in het nazorgtraject.

Ten slotte denkt de heer Voordewind eerder aan een twaalfuursbenadering, ook vanwege de koppeling met de thuissituatie, dan aan het optuigen van de oude internaten.

Nadere gedachtewisseling
De heer Voordewind (ChristenUnie) herhaalt zijn vraag over de gezinscoaches. Wat is het beleid richting gezinnen?

« Terug