Overleg over Kenia

26-02-2008 16:20

Voorzitter het is triest om te constateren dat er inmiddels meer dan 1.000 Kenianen zijn gedood tijdens de vreselijke gewelddadigheden die plaatsvonden na de verkiezingen en dat er meer dan 600.000 mensen op de vlucht zijn voor het geweld. Wie had dat gedacht in een van de meest stabiele landen van Afrika. Daarmee hebben we als internationale gemeenschap de onderliggende etnische spanning niet tijdig herkend en onderkend.. Daar waar terecht werd ingezet op de bestrijding van corruptie, hebben we, zo hoorde ook wij toen we in Kenia waren, de grote inkomensongelijkheid, de scheve man/vrouw verhouding en de landproblematiek onderschat. Inderdaad is het waar dat het niet zozeer alleen een etnische crisis is, maar veel meer een armoede crisis. Zo bleek ook aanhangers van de Kikuyu stam uit onvrede over de armoede op Odinga te hebben gestemd, want zij wilde verandering.

Ook begrepen we dat de gezondheidszorg terug is op het niveau van 1990, er milieu degradatie bestaat, de onveiligheid ook voor de verkiezingen toenam, met name het geweld tegen vrouwen.

Dit alles vraagt om een herijking van ons beleid zoals de minister dit ook aangeven in de brief. Daarvoor is het nu nog te vroeg, maar ik vraag de ministers wel om bij de volgende debatten hierover met een visie te komen, uiteraard in afsteming met de andere EU partners. De minister voor OS geeft al enkele schoten voor de boeg door aan te geven meer aandacht te willen besteden aan versterking van de onafhankelijke media, het tegengaan van verkrachtingen en geweld tegen vrouwen, meer steun voor het MKB door het Nederlandse bedrijfslevenintrumentarium en steun voor conflictoplossingmechanismen. Maar graag eerst een onderbouwde analyse van de onderliggende oorzaken van de huidige crisis (ongelijkheid), voordat er nu al nieuwe fondsen worden gefinancierd.

Waardering voor de minister van OS die naar Kenia is afgereisd om persoonlijk zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken aldaar.

Allereerst de humanitaire situatie: Heeft de minister tijdens zijn reis naar Kenia inzicht kunnen krijgen in de humanitaire noden van de bevolking? Welke situatie trof hij aan in de vluchtelingenkampen? De VN hebben de internationale gemeenschap om bijna 30 miljoen euro aan noodhulp gevraagd. Is de regering voornemens hieraan een bijdrage te leveren, naast de al toegezegd 2,5 miljoen aan noodhulp?

Dan steun voor de constatering dat er eerst een proces van waarheidsvinding moet plaatsvinden rondom de onregelmatigheden van de presidentsverkiezingen. Goed dat er nu tussen Kibaki en Odinga overeenstemming bestaat over een waarheidscommissie. Is al bekend wat de opdracht gaat worden aan deze commissie en binnen welke termijn deze commissie zijn onderzoek zal afronden?

Goed dat onderhandelingen over een politiek akkoord zich niet beperken tot het beëindigen van de geweldadigheden naar aanleiding van de onregelmatigheden bij presidentsverkiezingen, maar zich ook uitstrekken tot onderliggende oorzaken, zoals onvolkomenheden in de politieke structuur. Dat is belangrijk om toekomstige geweldsescalaties te voorkomen.

Zijn de onderhandelingen inmiddels uitgemond in een politiek akkoord? Kan de minister meer informatie geven over de inhoud daarvan? Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de hervorming van de grondwet, de hervorming van de kiesraad en de instelling van een commissie waarheid en verzoening?

Steun voor de lijn van regering om alle reguliere hulp ‘on hold' te zetten. Wat is de laatste stand van zaken mbt de EU-betaling net na de verkiezingen?

Hebben regering en oppositie zich inmiddels bereid verklaard om gezamenlijk een eenheidsregering te vormen? Hoe beoordeelt de minister de gekozen constructie waarbij de premier geen uitvoerende bevoegdheden zal krijgen, maar wel een aantal belangrijke verantwoordelijkheden? Is de minister van mening dat in de gekozen constructie daadwerkelijk sprake is van machtsdeling?

Welke rol ziet de minister weggelegd voor het NIMD bij de versterking van de democratie in Kenia?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug