Overleg over de Canon van Nederland

06-02-2008 16:51

De heer Voordewind (ChristenUnie) heeft waardering voor het werk van
de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en het eindresultaat
daarvan. Het is niet eenvoudig om het verleden weer te geven in 50
vensters, getuige de vele amendementen op het conceptcanon. Hij laat de
verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke keuzes aan de commissie over.
De canon is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van 8 tot 14 jaar,
reden waarom hiermee voorzichtig moet worden omgegaan als hulpmiddel
voor andere doeleinden dan het onderwijs aan deze doelgroep. De
canon kan het collectieve geheugen van het land weerspiegelen, maar
nooit de identiteit daarvan. Dit geldt nog sterker nu bij de selectie van de
vensters, onder andere didactische overwegingen ook een rol hebben
gespeeld. Wordt door het aanbieden van de canon bij de uitreiking van
het inburgeringsdiploma of bij naturalisatie te veel de link gelegd tussen
canon en nationale identiteit? Invoering van de canon is goed, maar
scholen moeten de ruimte houden om bij de behandeling van de canon
en de verschillende vensters hun eigen accent te leggen. Wil de
bewindsman dit bevestigen? De heer Voordewind is er niet van overtuigd
dat invoering van de canon via de kerndoelen in de wet moet worden
vastgelegd. Hij is voorstander van een advies op dit punt aan het onderwijs.
Hoe lossen de bewindslieden met betrekking tot de inburgering de
bestaande spanning op tussen het gebruik van de canon en nationale
identiteit?

« Terug