Overleg RAZEB

26-05-2008 10:14

 

21 mei 2008

Birma

De internationale hulpverlening kan de door de cycloon de getroffen bevolking in Birma nog steeds niet goed bereiken. De Birmese autoriteiten blijven weigeren om humanitaire hulpverleners en noodhulpgoederen tot het rampgebied toe te laten. Het bezoek van Europees Commissaris Michel heeft hierin geen verandering kunnen brengen. Het is jammer dat hij geen bezoek kon brengen aan de delta en geen visa heeft kunnen krijgen.

De druk op de Birmese autoriteiten moet via een resolutie in de VN-Veiligheidsraad verder worden opgevoerd. Welke mogelijkheden ziet de regering om druk uit te oefenen op China en Rusland om in te stemmen met een resolutie van de VN-Veiligheidsraad?

Waartoe zou het beginsel van 'responsibility to protect' kunnen leiden in het geval van Birma? Het antwoord is dat het tot voedseldroppings kan leiden. Dit wordt nu toch ook al overwogen door de VN, zelfs zonder VN-resolutie. Het is goed dat die 8 helikopters mogen worden ingezet van de VN. Wat is verder de laatste stand van zaken?

Westelijke Balkan

Mijn fractie is tevreden met de besluiten die de Raad bij de ondertekening van de Stabilisatie en Associatie Overeenkomst (SAO) met Servië heeft genomen. Hierdoor blijft de EU een stevige stok achter de deur houden. De Servische autoriteiten moeten eerst volledige medewerking met het Joegoslavië tribunaal verlenen voordat tot ratificatie en inwerkingtreding van de Associatie en Stabilisatie Overeenkomst kan worden overgegaan. Complimenten hiervoor voor de Minister van Buitenlandse Zaken.

Hoe wordt door de EU-lidstaten gezamenlijk opgetrokken als het gaat om het verstrekken van visa? Ik hoor dat er verschillende regimes worden gehanteerd? Klopt dat en is dat een sterk gegeven?

Welke mogelijkheden ziet de regering om KFOR en UNMIK langer aanwezig te laten zijn in Noord-Kosovo? Hoe groot is de vertraging van de overdracht van UNMIK aan EULEX?

Hoe schat de minister de kans in dat het snel tot een pro-Europese regering komt?

MOVP

Het is positief dat de vredesbesprekingen tussen de heren Olmert en Abbas ondanks enkele minder positieve ontwikkelingen toch doorgang blijven vinden. Mijn fractie blijft onverminderd bezorgd over de humanitaire omstandigheden en de veiligheidssituatie in Gaza. Welke middelen heeft de EU om druk uit te oefenen op de Israeliërs om de meeste basale hulpgoederen toch Gaza in te laten en hoe staat het met de uitvoer van de bloemen?

De vorige keer heb ik vragen gesteld over de sluiting van scholen bij Hebron? Wat weet de minister van de redenen hiertoe? Er is een gerucht dat het gaat om financiering van Hamas, maar wat kan er gedaan worden om de scholen toch open te houden en de kinderen hier niet de dupe van te laten worden?

Irak

Het is belangrijk dat de EU zich bereid heeft verklaard meer te willen bijdragen aan wederopbouw en steun aan vluchtelingen en ontheemden in Irak.

Hulp bij wederopbouw is noodzakelijk om de Irakese bevolking (en in het bijzonder de vluchtelingen en ontheemden, die ook als het gaat om de mogelijkheden om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud in een bijzonder kwetsbare positie verkeren), op de langere termijn weer perspectief te kunnen bieden. Op de korte termijn is er echter ook grote behoefte aan humanitaire basishulp. Welke mogelijkheden ziet de minister voor de EU om hierin een grotere rol te spelen?

Op welke manier kan de EU Irak bijstaan om de mensenrechten van met name vrouwen en etnische en religieuze minderheden beter te beschermen? Zijn daar concrete ideeën over in aanloop naar Stockholm?

Afghanistan

EUPOL: we hoorden dat de daar 3 werkende marchaussees een andere pet op kregen en zo bijdroegen aan EUPOL bij de trainingsmissie van de Afghaanse politie, alleen dan met een hoger salaris. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van EUPOL. Wat is dan de toegevoegde waarde van EUPOL boven de lopende trainingen door de marchaussee?

Wat kan de EU nog doen om Karzai te bewegen zijn veto uit te spreken over de mogelijke doodstraf van de jonge student?

Somalië

De EU beraad zich op verdere ondersteuning van Somalië. Tijdens ons gesprek met de Afrikaanse Unie vroeg de SG om verdere financiele steun voor de AU-vredesmissie in Somalië en hulp bij de training van de AU troepen. Gaat Nederland zich hier ook voor hard maken binnen de EU?

alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug