Glen Mills, kinderrechten en kindermishandeling

18-06-2008 00:00

 

Glen Mills School

- Inleiding: werkbezoek (vorige week maandag) door twee studenten, die gemotiveerd waren om hun opleiding af te ronden en aan het werk te gaan.

 Methodiek

- Er worden nog wel methoden gehanteerd waar ik mijn bedenkingen bij heb. Voor mijn fractie is het urenlang op de grond zitten in een washok een dubieuze methode. Gelukkig zijn al verbetervoorstellen gedaan door de GMS zelf. Openheid van zaken over methoden en richtlijnen is nodig bij het aanpakken van verkeerd gedrag bij jongeren. Op dit punt is nog genoeg winst te behalen. Wat is het oordeel van de minister op de strafmaatregel om soms uren soms dagen in het washok te moeten schrobben?

Pedagogische aanpak en contact met het gezin

Het Jaarbericht Kinderrechten pleit voor een pedagogische aanpak. Is er voldoende aandacht op de GMS voor de achterliggende oorzaken van het verzeilen in probleemsituaties en de verwerking daarvan? Is het bovendien goed dat het contact met het thuisfront zo beperkt is, juist wanneer een jongeren bij minderjarigheid weer terug zal keren naar zijn thuissituatie? 1 uur per maand, lijkt me dan niet voldoende.

ZONMw onderzoek

Naar aanleiding van deze vragen kan mijn fractie zich vinden in het nieuwe onafhankelijke onderzoek van ZonMw naar de resultaten en behandeling. Daarin kan ook het ‘confrontatiemodel’ onderzocht worden, de Inspectie jeugdzorg vraagt zich af of dit ‘verantwoorde zorg’ genoemd kan worden.

 Cliëntvertrouwenspersoon

-          Het doorlopen van een klachtenprocedure en de toegang tot de cliëntvertrouwenspersoon moet wel gegarandeerd zijn, zonder dat de bijzondere machtsverdeling in de weg staat. Een Bull mag bijv. niet betrokken zijn bij een vertrouwelijk gesprek of daar iets te weten van komen. Wordt dit in de praktijk ook gegarandeerd?

-          In hoeverre wordt een klacht niet gezien als negatief gedrag en kan dit dus zijn status beïnvloeden? Deze regeling gaat in tegen de methode van Glen Mills namelijk. Leidt een klacht tegen een leidinggevende niet tot repercussies?

 Meer aandacht voor nazorg

Daarnaast zie ik graag veel meer aandacht voor nazorg. Wanneer een student na zijn Glen Mills-tijd direct wordt teruggezet in de oude omgeving, mag je ook niet veel effect verwachten. Een oplossing om recidive terug te dringen kan zijn om het verblijf van de jongere op de Glen Mills School langzaam af te bouwen. Er wordt ook nagedacht over een 12uurs programma, waarbij de jongeren wel zelfstandig wonen.

 

Een andere oplossing kan een Eigen Kracht Conferentie zijn, waarbij de familie en het sociaal netwerk in het algemeen gezamenlijk afspraken maken voor de toekomst. Wat zijn de plannen van de minister?

Met de herziening van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen worden de mogelijkheden tot wettelijk verplichte nazorg uitgebreid. Maar kan er geen verplichte nazorg ingesteld worden voor ex-studenten van de Glen Mills School? Kan de jeugdreclassering hier niet voor worden ingeschakeld? Het ontbreekt nu aan een wettelijk kader, volgens de school. Nazorg op vrijwillige basis werkt waarschijnlijk niet bij deze groep. Graag en reactie.

 GMS: Gesloten jeugdzorg

Wanneer de Glen Mills School tot de gesloten jeugdzorg gaat behoren, wat zijn dan de financiële gevolgen? Is er een overgangsregeling voor de PIJ-ers en waar komen zij terecht?  Hoe verhoudt zich de doelstelling van dit kabinet om strafrechtelijke jongeren te scheiden van civiel-rechtelijke jongeren met de gehanteerde verhouding van 60 civiel en 60 via een PIJ maatregel? Blijft dit ook in de toekomst in stand bij de GM`s?

Effectiviteit niet bewezen

De methode Glen Mills is niet voorgelegd aan de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Alleen programma`s die al eerder wetenschappelijk  getoetst en effectief bevonden zijn, komen hiervoor in aanmerking. Betekent dit dat de Glen Mills methode nog niet effectief bevonden kan worden. Wanneer wordt daar de balans voor opgemaakt. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat elke jeugdinstelling moet gaan werken met programma’s die zijn goedgekeurd door de erkenningscommissie. Wanneer ontstijgt de Glen Mills zijn expirimenteerfase? Het bestaat tenslotte al 9 jaar.  Wanneer zal het onderzoek naar de effectiviteit van ZONMw afgerond zijn?

Holding

Als de GM straks overgaat tot een gesloten instelling, dan mag daar de techniek holding als agressiereducerende maatregel worden toegepast, maar niet holding als agressieopwekkende maatregel. Maar iedere jongeren zal weer anders reageren op een holding, hoe kan dan zo zeker het onderscheid gesteld worden tussen deze twee soorten holdings. En voorziet de minister met deze beperking een duidelijke afname van de holdings die nu schijnbaar om de dag plaatsvinden?

Slaaptekorten:

Waarom wordt er zo gericht gewerkt aan het beperken van slaap en wordt slaaponthouding ook gebruikt als straf (6 uur opstaan)?

 Ketenbesef: aanpak van kindermishandeling

- De minister overweegt, horen vanuit de media nu wel tot een verplichte meldcode over te gaan, want meldcodes werken wel zegt hij. Voorheen verwees hij naar het Zweedse model waar het averechts zou werken. Wat zijn nu concreet zijn voornemens?

- Is het verstandig dat er nog steeds op twee manieren gemeld kan worden en bij bureau jeugdzorg en bij het AMK? Wil de minister daar in de toekomst verandering in aanbrengen?

 Jaarbericht Kinderrechten 2008

- DCI en Unicef Ned. zijn blij met de toegenomen aandacht voor kinderen en kinderrechten. Ook de ChristenUnie is daarover verheugd. Maar we zijn er nog niet, zoals de minister aangeeft.

- Eigen Kracht Centrale is een alternatief voor hulp aan gezinnen met problemen en daarbij het plaatsen van een kind in een pleeggezin. Deelt de minister dit standpunt en is hij het met mijn fractie eens dat EKC’s een veel prominentere rol moeten spelen?

- Duidelijk meer aandacht nodig voor vreemdelingenbeleid en kinderrechten. We wachten de brief van staatssecretaris Albayrak af in het najaar.

- Er zijn verbeteringen mogelijk bij gezondheidszorg voor kinderen. Wat wordt concreet gedaan met de aanbeveling voor betere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen?

Kinderen in Tel

- Wanneer is het onderzoek over de betekenis van sociale uitsluiting en armoede voor kinderen klaar?

« Terug