Bijdrage Joël Voordewind aan Algemeen Overleg RAZEB

donderdag 03 september 2009

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. We hebben vanmiddag uitgebreid gesproken over het vredesproces in het Midden-Oosten, over Iran en de verbintenis daartussen. Omdat ik vond dat naar aanleiding van dat overleg nog niet helemaal duidelijk was of de minister streeft naar een deadline voor het nemen van een besluit omtrent het aanvullend sanctiepakket voor Iran, kom ik tot de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Iran er toe gebracht zou moeten worden zich te houden aan zijn IAEA verplichtingen en het aanbod tot open overleg moet aannemen, verzoekt de regering, te bevorderen dat de EU en de VS gezamenlijk Iran duidelijk maken dat wanneer Iran niet onvoorwaardelijk en constructief ingaat op het aanbod tot overleg, additionele, scherpe sanctiemaatregelen worden genomen, bij voorkeur in de VN-Veiligheidsraad, verzoekt de regering voorts, te bevorderen dat EU en VS hiervoor Iran een duidelijke deadline stellen in overleg met de P5+1 (E3+3) partners, en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug