Bijdrage Joël Voordewind inbreng verbetering positie pleegouders

dinsdag 14 december 2010

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van enkele wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders). Zij zien in voorliggende wijzigingen een noodzakelijke verbetering van de positie van pleegouders, maar hebben nog wel vragen bij dit voorstel over het fundamentele recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven.

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben een aantal vragen naar aanleiding van het recht op familie- en gezinsleven. In het wetsvoorstel wordt het recht op kinderbijslag meteen in het eerstvolgende kwartaal ontzegd. In hoeverre wordt hierdoor rekening gehouden met de emotionele gevolgen van deze maatregel? Is er geen ruimte voor gewenning mogelijk, aangezien ouders binnen korte tijd de zeggenschap over dagelijkse levensbehoeften moeten overdragen?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen, gezien het recht op familie- en gezinsleven, in hoeverre biologische ouders nog invloed kunnen hebben op het voorzien in de kosten van de opvoeding van de kinderen. Genoemde leden menen dat de maatregel invloed heeft op de emotionele band tussen kind en biologische ouder(s). In hoeverre houden biologische ouders nog wel zeggenschap? Is dit afhankelijk van de welwillendheid van de pleegouders? 

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in het kader van het recht op familie- en gezinsleven naar het karakter van reguliere pleegzorg. De leden menen dat ook reguliere pleegzorg bedoeld kan zijn als tijdelijke oplossing en dat het doel van terugkeer naar huis niet uit het oog verloren mag worden. In hoeverre draagt de maatregel van ontzegging van kinderbijslag bij aan het op de achtergrond raken van het tijdelijke karakter van uithuisplaatsing? Vergroot deze maatregel niet de afstand tot de biologische ouders?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de problemen die nu optreden voor pleeggezinnen die afspraken moeten maken met de biologische ouders over het bijdragen in de kosten. Dit speelt met name bij netwerkpleegzorg, waar het systeem van ouderbijdrage niet van toepassing is en waar vaak broze afspraken tussen biologische ouders en pleegouders bestaan. Is de regering van mening dat netwerkpleegzorg een reële en op zijn minst gelijkwaardige mogelijkheid is en blijft? Op welke manier dragen voorliggende wijzigingen bij aan het behouden van deze mogelijkheid?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de optie van salarisbetaling voor pleegouders die te maken hebben met jongeren met ernstige gedragsproblemen is overwogen. Hierbij gaat het juist om begeleiders die de relevante opleiding hebben genoten voor het begeleiden van jongeren met ernstige gedragsproblemen, in lijn met gezinshuizen. Heeft de regering deze optie meegewogen?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het terugdringen van administratieve lasten van pleegzorgwerkers. Op welke manier wil de regering het probleem van administratieve belasting terugdringen?

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien in de Memorie van Toelichting dat nog onduidelijk is hoe hoog de uitvoeringskosten zullen zijn. Is de regering bereid om hierover alsnog duidelijkheid te verschaffen?

 

 

« Terug