Amendement Joël Voordewind Wet op voortgezet onderwijs en Arbeidstijdenwet, ivm maatsch. stage.

19-04-2011 00:00

AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND

Ontvangen 19 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 22, derde lid, onder a, na «in uren uitgedrukte tijdsbestek» ingevoegd: , dat per schoolsoort kan verschillen,.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement bewerkstelligen dat scholen de maatschappelijke stage binnen een vastgestelde bandbreedte kunnen meerekenen voor de onderwijstijd, conform het aantal uren waartoe ze zouden worden verplicht in het wetsvoorstel zoals dat in september 2009 is aangekondigd door de minister van OCW. Het amendement borgt het in het wetsvoorstel vastgelegde minimaal aantal uren voor alle betrokken leerlingen (30 klokuren), maar houdt rekening met eventuele wensen van scholen, leerlingen en aanbieders van stages om meer uren aan de maatschappelijke stage te besteden binnen het onderwijscurriculum.

Het amendement doet recht aan scholen die in anticipatie op de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 augustus 2011, zoals dat voorlag in september 2009, al voortvarend zijn begonnen met het aanbieden van maatschappelijke stages voor respectievelijk 48 uur (op het VMBO en het Praktijkonderwijs), 60 uur (op de HAVO) en 72 uur (op het VWO) en er pas sinds 7 oktober 2010 kennis van hebben kunnen nemen dat het aantal uren dat wordt bekostigd én meegerekend kan worden voor de onderwijstijd zou worden teruggeschroefd naar 30 uur.

Het amendement biedt scholen de ruimte om meer uren maatschappelijke stage aan te bieden, de bekostiging blijft gebaseerd op het minimum van 30 uur.

Voordewind

« Terug