Bijdrage Joël Voordewind spoeddebat over het vertrek van een vloot met hulpgoederen naar Gaza.

donderdag 28 april 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Laat ik beginnen met een citaat van de leider van de Gazahulpvloot in Turkije, die onlangs nog heeft gezegd: "until our march to Al-Aqsa is completed, this intifada by sea and by land will continue. Our problem is zionism". Dat maakt heel helder dat deze organisatie en het organiseren van de Gazavloot niet zo zeer een humanitaire doelstelling heeft, maar heel duidelijk een politieke doelstelling. Het is ook door eerdere uitspraken van dezelfde persoon helder geworden dat hij volledig achter Hamas staat, volledig samenwerkt met Hamas en die organisatie ook wil steunen.

            Ik dank de minister voor zijn reactie op mijn aangehouden motie, de brief, en voor de beantwoording van mijn eerdere Kamervragen over de Gazavloot. We hebben gisteravond nog een berichtje kunnen ontvangen -- ik heb hem nog niet op Parlis gezien, maar wel op de website van het ministerie -- dat de minister de tegoeden van de IHH, de Gazahulpclub in Nederland, laat bevriezen. Ik prijs de minister voor zijn daadkracht. Ik vraag hem alleen nog waarom hij niet het Duitse voorbeeld heeft gevolgd. Duitsland heeft de IHH Duitsland inmiddels verboden, omdat die organisatie rechtstreeks bindingen heeft met Hamas. We weten dat steun, direct of indirect, financieel of anderszins, aan een terroristische organisatie ook bij Nederlandse wet verboden is. Waarom volgt de minister niet het Duitse voorbeeld en verbiedt IHH Nederland? Duitsland heeft immers hetzelfde gedaan en de Gazahulpclub van Nederland heeft ook gelden overgemaakt naar Duitsland.

            Dan heb ik ook Kamervragen gesteld over de heer Rashid, een van de twee Nederlanders die deelnamen aan de vorige Gazavloot. Hij zou de leider zijn van Hamas in Nederland. Kan de minister daar inmiddels meer informatie over geven? Wordt de heer Rashid inmiddels vervolgd, omdat hij lid is van een terroristische organisatie?

            Dan de nieuwe Nederlandse deelname aan de Gazavloot medio mei. Is de minister het met de ChristenUnie eens dat Nederlandse deelname aan de Gazavloot een schending van het legale maritieme blokkaderecht is door Israël? Israël heeft tenslotte toch het recht om de schepen te controleren op de invoer van wapens? Is de deelname van Nederlanders aan zo'n vloot dan ook illegaal? Dat hoor ik graag van de minister. Als hij dat vindt, wat gaat hij dan doen om dit tegen te gaan? Hoe voorkomen wij dat wij straks weer in een diplomatieke rel raken met Israël op het moment dat dat land deze mensen zou moeten arresteren?

            Ik heb begrepen dat de Nederlandse Gazastichting een schip zal kopen. Van waaruit vertrekt dat schip? Ik begrijp dat de hele Flotilla vanuit Griekenland vertrekt, maar als je een Nederlands schip koopt, neem ik toch aan dat dat ergens vandaan zal moeten vertrekken.

            Schijnbaar hebben Fatah en Hamas een overeenkomst gesloten om weer samen een regering te vormen. Israël heeft al gezegd dat het daarmee niet zal instemmen omdat Hamas Israël nog steeds niet erkent. Hoe gaat de Nederlandse regering nu om met die nieuwe samenwerking?

            Een paar weken geleden is hier een motie aangenomen van collega Van der Staaij en van mijzelf, die tot doel had om de hulp te stoppen aan de Palestijnse Autoriteit zolang die geweld vergoelijkt en verheerlijkt. Hoe gaat de minister nu deze motie precies uitvoeren?

 

Moties:

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn heldere uiteenzetting en het afstand nemen van de Flotilla II. Ik begrijp dat hij niet verder kan gaan dan hij doet, maar zijn oproep is duidelijk. Hij ontraadt iedereen om deel te nemen aan deze actie, omdat het tot grote problemen kan leiden en het absoluut geen bijdrage levert aan het vredesproces.

            Het mag duidelijk zijn dat ook de ChristenUnie volledig achter het vredesproces staat en niets liever wil dan dat er bijvoorbeeld een tweestatenoplossing komt en dat het geweld stopt. Maar tot die tijd moet Israël wel het recht blijven houden om de wapeninvoer naar de Gazastrook te controleren. Zolang organisaties zich bezighouden met het ondersteunen van een terroristische organisatie kom ik tot de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland heeft aangewezen als rechtspersoon jegens welke de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is;

van mening dat de tegoeden van IHH Nederland niet alleen bevroren moeten worden maar dat deze organisatie, welke binding heeft met de terroristische organisatie Hamas, verboden moet worden;

constaterende dat Duitsland IHH Duitsland heeft aangewezen als een verboden terroristische organisatie vanwege banden met de terroristische organisatie Hamas;

verzoekt de regering, IHH Nederland te verbieden;

verzoekt de regering tevens, binnen de EU steun te verwerven voor het standpunt dat de IHH en haar zusterorganisaties op de lijst van de verboden terroristische organisaties moet worden geplaatst wegens banden met de terroristische organisatie Hamas,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van der Staaij en De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 177 (32500-V).

 

            Voorzitter. Omdat wij recentelijk nieuwe informatie hebben gekregen over de samenwerking van Fatah en Hamas, dien ik de volgende motie in:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de terroristische organisatie Hamas een overeenkomst heeft gesloten met Fatah met het oog op de vorming van een interim-regering;

overwegende dat Hamas de vernietiging van de staat Israël nastreeft en dat in dit kader nog altijd gericht burgerdoelen worden bestookt met raketten;

van mening dat een Palestijnse interim-regering waarvan de terroristische organisatie Hamas onderdeel uitmaakt een duurzame vrede met Israël onmogelijk maakt;

verzoekt de regering geen betrekkingen te onderhouden met een toekomstige Palestijnse interim-regering waarvan Hamas onderdeel uitmaakt zolang deze organisatie Israël niet erkent, het geweld niet afzweert alsmede eerder afgesloten akkoorden niet eerbiedigt en binnen de EU steun te verwerven voor dit standpunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 178 (32500 V).

« Terug