Joël Voordewind stelt vragen over bericht dreiging bevriezen geld huisvesting scholen Amsterdam.

19-04-2011 00:00

Vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderwerp:   Het bericht dat er door de gemeente Amsterdam wordt gedreigd met het bevriezen van geld voor huisvesting van scholen

Kamerstuk:   2011Z08296

Datum:            19 april 2011

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht “Wethouder dreigt met bevriezing geld huisvesting scholen”? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van het gebruiken van het huisvestingsgeld voor scholen als middel om gewenste spreiding en omvang van het onderwijsaanbod te beïnvloeden? Wat vindt u van de eisen van het gemeentebestuur op het gebied van onderwijsaanbod en profilering per school?

Vraag 3

Deelt u de mening dat bestuursbevoegdheden op het gebied van onderwijshuisvesting niet voor een ander doel mogen worden aangewend dan waarvoor deze gebruikt mogen worden? Deelt u de mening dat problemen rondom loting volgens artikel 76k van de Wet op het voortgezet onderwijs geen weigeringsgrond mogen vormen voor huisvestingsgeld?

Vraag 4

Hoe kunnen de door de wethouder geschetste problemen met kwaliteit en onderwijsaanbod worden opgelost? Wanneer vindt het aangekondigde rondetafelgesprek plaats met de betrokken partijen? Kunt u de Kamer over de uitkomsten informeren?

Vraag 5

Hebben u vaker berichten bereikt van gemeenten die buiten hun bevoegdheid treden door scholen te “chanteren” door minder in huisvesting te investeren? Zo ja, welke? Wat doet u eraan om te voorkomen dat gemeenten scholen “chanteren”?

Vraag 6

Klopt het dat van de vijf grote steden, Amsterdam in de periode 2005–2009 afgezet tegen normatieve inkomsten via het gemeentefonds, het minste heeft uitgegeven aan onderwijshuisvesting? Klopt het dat scholen in Amsterdam in die periode meer dan 100 miljoen euro zijn misgelopen? 2) Zo ja, in hoeverre is de onderwijshuisvesting op orde in de gemeente?

Vraag 7

Hebt u kennisgenomen van het bericht van de VO-raad dat gemeenten in 2010 € 380 miljoen minder begroot hebben voor huisvesting van scholen dan ze normatief ontvangen via het gemeentefonds? 3) Wat vindt u van dit tekort in investeringen in huisvesting?

Vraag 8

Kent u de steekproef van de PO-Raad van maart 2011, waaruit blijkt dat twee derde van de schoolbesturen te maken heeft met een besluit tot bezuinigingen van de gemeenten of het voornemen daartoe? 4) Wat vindt u van deze uitkomst?

Vraag 9

Leidt dit achterstallig onderhoud niet tot problemen voor de gezondheid en leerprestaties van leerlingen en personeel, bijvoorbeeld door verslechterde luchtkwaliteit of permanent gebruik van noodgebouwen?

Vraag 10

Wat gaat u doen om te voorkomen dat gemeenten te weinig investeren in schoolgebouwen? Deelt u de mening dat er gekeken moet worden naar het doordecentraliseren van huisvestingsgeld naar scholen, zodat problemen van te lage investeringen en problemen met oneigenlijk stopzetten van investeringen in huisvesting kunnen worden tegengegaan?

Vraag 11

Klopt het dat in 2002 ijkbedragen in het gemeentefonds naar aanleiding van achterblijvende feitelijke uitgaven van gemeenten met € 165 miljoen naar beneden zijn bijgesteld? 5) Zo ja, wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat dit in het licht van de lagere uitgaven van gemeenten weer gaat gebeuren?

1 de Volkskrant, 7 april 2011.

2 Het Onderwijsblad, nr. 2, 30 januari 2010.

3 http://www.vo-raad.nl/actueel/persberichten/investeringen-van-gemeenten-in-schoolgebouwen-bereiken-nieuw-dieptepunt, 23 september 2010.

4 http://www.poraad.nl/index.php?p=19641&nieuws_id=909127, 13-3-2011.

5 Uitnemen, onderbrengen en actualiseren nieuwe ijkpunten Bijstand en Zorg (http://www.minbzk.nl/@53287/rapport_uitnemen), pagina 19.  

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug