Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake evt. uitzetting Iraanse vrouw en haar kinderen.

12-08-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Van der Staaij (SGP), Spekman (PvdA) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel.

Onderwerp:    De eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen

Kamerstuk:    2011Z16087

Datum:             12 augustus 2011

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Paniek Iraans Christen asielzoekersgezin»? 1)

Vraag 2

Herinnert u zich uw toezegging om uw reactie op het rapport «Huiskerken in de woestijn als verboden oasen» van het Platform Christen Asielzoekers Iran naar de Kamer te sturen? Wanneer is deze reactie te verwachten?

Vraag 3

Is het waar dat er gewerkt wordt aan een nieuw actueel ambtsbericht over Iran en dat diverse lopende asielprocedures bij diverse rechtbanken zijn opgeschort in afwachting van het nieuwe ambtsbericht?

Vraag 4

Bent u bekend met het in mei verschenen Annual Report 2011 van de US Commission on International Religious Freedom, waarin wordt gesproken van een verdere toename van incidenten tegen religieuze minderheden, waaron-der christenen, en een verhoogde activiteit van de autoriteiten tegen christenen in Iran? Wordt dit rapport betrokken bij het op te stellen ambtsbericht? 2)

Vraag 5

Klopt het in het bericht gestelde dat de vrouw en twee kinderen dreigen te worden uitgezet, terwijl de man nog in afwachting is van de uitkomst van zijn procedure? Zo ja, is het standaardbeleid om een gezin uit elkaar te halen en een vrouw alleen met haar kinderen terug te sturen naar een land als Iran?

Vraag 6

Bent u bereid de eventuele uitzetting van Iraanse christenen naar hun land van herkomst op te schorten totdat de reactie op het rapport en het nieuwe ambtsbericht naar de Kamer zijn gestuurd?

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en in de zaak van het genoemde bericht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze vragen beantwoord zijn?

1) http://christenasielzoekersiran.nl/nl/home/1-algemeen/91-paniek-iraans-christen-asielzoekers-gezin-

2) http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug