Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake arrestatie Chinese huiskerkleider Shi Enhao

04-08-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    De arrestatie van de Chinese huiskerkleider Shi Enhao

Kamerstuk:    2011Z15919

Datum:             4 augustus 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «House Church Alliance Leader in China Sentenced to Labor Camp»? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat een Chinese overheidsfunctionaris heeft verklaard dat de abnormale groei van het Christendom in China een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid? Zo ja, deelt u de conclusie dat de positie van christenen in China structureel is verslechterd? Zo nee, op basis van welke criteria komt u tot deze conclusie?

Vraag 3

Bent u bereid de Chinese ambassadeur in Nederland te ontbieden om formeel protest aan te tekenen tegen het besluit om de huiskerkleider Shi Enhao voor twee jaar naar een heropvoedingskamp met zware arbeid te sturen als vorm van administratieve detentie? Bent u tevens bereid er bij de EU Hoge Vertegenwoordiger op aan te dringen ook protest aan te tekenen bij de Chinese autoriteiten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de conclusie dat met dit besluit, waar geen rechter aan te pas is gekomen, verschillende fundamentele mensenrechten worden geschonden, waaronder, maar niet beperkt tot, Artikel 8, lid a en b van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten? Bent u bereid er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen dit verdrag spoedig te ratificeren? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.chinaaid.org, 29 juli 2011. 

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug