Bijdrage Joël Voordewind aan het plenair debat VAO Situatie van de Kopten in Egypte.

donderdag 13 oktober 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind in een plenair debat met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    VAO Situatie van de Kopten in Egypte (AO d.d. 12/10)

Kamerstuk:    32 735

Datum:             13 oktober 2011

De heer  Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb eerst een paar opmerkingen vooraf. We hebben in het debat gezien dat de intenties van de minister oprecht zijn. Hij wil aandringen op een onafhankelijk onderzoek. Dat is een vooruitgang ten opzichte van de brief die hij eerder naar de Kamer stuurde. Daarin sprak hij nog van een onderzoek vanuit het regime. Hij wil verkiezingswaarnemers bij de verkiezingen hebben. Ook wil hij een verandering van de geloofswet. Dat zijn goede intenties. Verder spreekt hij over conditionaliteit.

We staan nu echter voor de vraag wanneer het genoeg is. Wat de ChristenUnie-fractie betreft is het nu echt genoeg. Gisteren bleek dat ook de Kopten het genoeg vinden. Het is niet een incident, maar het is een opeenstapeling van geweld tegen de Kopten. In dit geval ging het niet om een gebrek aan bescherming door het leger, maar was de staat de agressor, de actor van het geweld tegen de Kopten. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Egyptische autoriteiten zelf betrokken zijn geweest bij de bloedige onderdrukking van demonstrerende kopten en middels de staatstelevisie burgers hebben opgeroepen kopten aan te vallen;

overwegende dat kopten structureel worden gediscrimineerd, aangevallen en vermoord, dat kopten nog altijd worden beperkt, onder meer in het bouwen en onderhouden van kerken, en dat daders zelden worden berecht;

overwegende dat artikel 2 van het EU-Associatieverdrag stelt dat het verdrag is gebaseerd op respect voor democratische principes en eerbiediging van fundamentele mensenrechten zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

verzoekt de regering, binnen de EU steun te verwerven voor opschorting van het EU-Associatieverdrag met Egypte conform artikel 86, lid 2, totdat Egypte een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar de gruweldaden van afgelopen weekend, de daders ook daadwerkelijk worden vervolgd, en Egypte onafhankelijke waarnemers bij de aanstaande verkiezingen toelaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Van der Staaij . Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (32735).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug