Schriftelijke vragen Joël Voordewind ivm voornemen 5 tankstationhouders om bier en wijn te verkopen.

vrijdag 21 oktober 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp:    Het voornemen van vijf tankstationhouders om bier en wijn te gaan verkopen

Kamerstuk:    2011Z20644

Datum:             21 oktober 2011

Vraag 1

Kent u het bericht waarin melding wordt gedaan van het voornemen van vijf tankstationhouders bier en wijn te gaan verkopen, alhoewel dat op grond van artikel 22 van de Drank- en Horecawet verboden is? 1)

Vraag 2

Wat is uw mening over dit voornemen?

Vraag 3

Is u bekend hoe het gesteld is met de naleving van artikel 22 van de Drank- en Horecawet? Beschikt de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA), die toezicht houdt op de naleving van de regels van de Drank- en Horecawet, over recente handhavingsgegevens? Bent u bereid deze, desgewenst geanonimiseerd, aan de Kamer te verstrekken?

Vraag 4

Bent u, naar aanleiding van voornoemde berichten in de media, bereid om de Inspecteur-Generaal van de nVWA te verzoeken de komende periode prioriteit te geven aan de handhaving van artikel 22 van de Drank- en Horecawet? Zo ja, bent u bereid toe te zeggen de Kamer te informeren over het antwoord van de Inspecteur-Generaal?

Vraag 5

Deelt u de mening dat lokale en regionale resultaten van mystery-shop onderzoek naar de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet laten zien dat de situatie nog steeds zorgelijk is?2 Zijn er inmiddels voorlopige, danwel definitieve resultaten bekend van het landelijk mystery-shop onderzoek naar de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet? Bent u bereid deze op korte termijn aan de Kamer te verstrekken?

1) Telegraaf, 19 oktober 2011.2 Zie o.a. cijfers van de gemeente Amstelveen van 29 september jl. http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2011/09/26/supermarkten-lappen-verbod-alcohol-aan-tieners-aan-hun-laars

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug