Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake de Pakistaanse wetgeving omtrent godslastering.

maandag 31 oktober 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    De Pakistaanse wetgeving omtrent godslastering

Kamerstuk:    2011Z52762

Datum:             31 oktober 2011

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel in de Pakistani Herald 1) van oktober 2011 over het vervolgen van mensen met psychische klachten en een verstandelijke beperking wegens godslastering in Pakistan? Zo ja, wat is uw reactie op dit artikel?

Vraag 2

Bent u bereid om bij de Pakistaanse regering, zowel bilateraal als via de EU, erop aan te dringen alle burgers te beschermen, in het bijzonder de meeste kwetsbare groepen?

Vraag 3

Hoe duidt u de inhoud en uitvoering van de Pakistaanse godslasteringswetge-ving? Deelt u de conclusie dat zowel de inhoud als de uitvoering van deze wetgeving indruist tegen internationale mensenrechtenstandaarden? Bent u bereid in bilateraal, in EU-verband en via andere relevante internationale organen Pakistan ertoe te bewegen deze discriminerende wetgeving in te trekken? Bent u tevens bereid de Pakistaanse regering te verzoeken een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de uitvoering van de wetgeving, met specifieke aandacht voor de leefomstandigheden en rechtsgang van deze veroordeelden? Zo nee, waarom niet?

1) «Flawed framework: an investigative report on mentally ill prisoners charged under the blasphemy laws». Pakistani Herald, oktober 2011.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug