Bijdrage Joël Voordewind aan het plenaire debat begroting Defensie.

dinsdag 29 november 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012.

Onderwerp:    Begroting Defensie

Kamerstuk:    33 000 - X

Datum:             29 november 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Allereerst een positieve noot, aan het begin van mijn wat trieste verhaal. Die positieve noot betreft dan de Veteranenwet. Ik dank in eerste instantie collega Eijsink dat zij daarvoor het voortouw wilde nemen. Met trots hebben we Kamerbreed het wetsvoorstel verdedigd. Ook mijn complimenten aan de minister, die nog voordat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt behandeld met ruim 100 mln. is gekomen om de rekening te betalen. Daarmee wordt een financieel fundament gelegd onder het wetsvoorstel van mevrouw Eijsink en de rest van de Kamer. Ik complimenteer de minister hiermee. Ook de dekking voor de vredesmissies is heel logisch, want de Kamer heeft er al eerder op aangedrongen om dit soort kosten vanuit de vredesmissies te betalen.

Maar dan, voorzitter. De massabezuinigingen op Defensie beginnen vorm te krijgen. Defensiepersoneel vertrekt, de tanks worden opgedoekt en militair vastgoed wordt afgestoten. Het Defensieapparaat lijkt een beetje op de heli die in Libië stond: van buiten nog intact, maar van binnen gestript.

De heer Ten Broeke probeert een deel van die grote bezuinigingen in de schoenen te schuiven van de vorige minister van Defensie, maar laat hem vooral de hand in eigen boezem steken. De 173 mln. viel in die tijd trouwens nog onder de staatssecretaris van het CDA, dus daar kan hij zijn coalitiegenoot verder op bevragen. We hebben in eerdere debatten al gezegd dat er wat ons betreft inderdaad een schuld ligt van het vorige kabinet. Die had te maken met extra slijtage vanwege de missies. Daar heeft de heer Ten Broeke indertijd ook ja tegen gezegd. Wij hebben toen ook gezegd: dat is een erfenis van het vorige kabinet, maar met name van de missies. Daar hebben wij onze verantwoordelijkheid ook voor genomen. Maar die 600 mln. extra komt toch echt uit de koker van de VVD en het CDA, die hier voorheen massaal stonden om juist te pleiten voor meer geld voor de Defensiebegroting.

Ik kom weer op deze begroting. De heer Van Dijk had al een aantal vragen over de clustermunitie. Ik sluit mij daar graag bij aan. Hoe kan het dat we in de Kamer het verdrag ratificeren, terwijl het kabinet elders probeert het verdrag alsnog af te zwakken via het protocol?

Ik heb twee vragen over piraterij. Wat gaat de minister doen als de rederijen Vroon en Jumbo Shipping alsnog particuliere beveiligers gaan inhuren? Daar hebben ze openlijk en publiekelijk mee gedreigd. Graag wil ik dat de minister nog een keer zegt dat dit absoluut niet kan en dat we niet naar Blackwater-achtige praktijken moeten. Wat vindt de minister van de opmerkingen van gedoogpartner PVV maar ook van coalitiepartij VVD dat het geld voor de bestrijding van piraterij maar moet komen uit de ontwikkelingspot voor de armoedebestrijding? Kan de minister daar klip-en-klaar afstand van nemen en zeggen dat het daar niet uit komt?

De voorzitter:

U hebt nog één minuut.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dan kom ik ook uit.

Ik kom op de UAV-capaciteit. De Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin wordt verzocht dat, als UAV-capaciteit wordt aangeschaft, het dan ook goed te combineren zou zijn met al eerder aangenomen moties over het sensorpakket dat in Nederland ontwikkeld is. Het zou hartstikke zonde zijn om de kennis die we nu in huis hebben, niet te combineren met het nieuwe UAV. Graag wil ik hierop een reactie van de minister. Een tweede argument was dat vooral in Amerika zal worden geoefend met UAV-capaciteit. Dat zou ook enorm jammer zijn. We geven er 150 mln. voor uit. We zouden die capaciteit niet alleen voor Afghanistan goed kunnen gebruiken, maar ook voor de kustwacht. Ik moedig de minister aan om die capaciteit ook zo snel mogelijk in Nederland in te zetten.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


 

« Terug

Archief > 2011 > november