Bijdrage Joël Voordewind aan VAO Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

woensdag 03 juli 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek (AO d.d. 27/6)

Kamerstuk:    33 650

Datum:            3 juli 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Er is een debat geweest over 200 miljoen aan subsidies. De ChristenUnie heeft aangegeven waar er argwaan en terughoudendheid is als het gaat om subsidies. Wij hebben daarbij een aantal punten genoemd. Ik begrijp dat de SP over het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis met een motie komt die wij in ieder geval zullen steunen. Ik zie de woordvoerders van die fractie nog niet in de zaal, dus ik hoop dat ze op tijd komen. Ik begrijp verder dat de PvdA over de ouderorganisaties onderwijs met een motie komt, die wij ook zullen steunen.

Wij hebben zelf een motie over levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen. De motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat godsdienstige en humanistische vorming tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort;

verzoekt de regering, te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Rog, Bisschop en Van Meenen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (33650)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug