Schriftelijke vragen Joël Voordewind over bericht Egypt's Christians face backlash for Morsi ouster

maandag 15 juli 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht “Egypt’s Christians face backlash for Morsi ouster”

Kamerstuk:   2013Z15055

Datum:            15 juli 2013

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Egypt’s Christians face backlash for Morsi ouster’? 1)

Vraag 2

Hoeveel kopten zijn er sinds het afzetten van President Morsi aangevallen?

Vraag 3

Deelt u de analyse dat aanhangers van President Morsi en andere islamisten nu van de gelegenheid gebruik maken om de Koptische christenen aan te vallen? Bent u van mening dat de Egyptische overgangsregering haar verantwoordelijkheid neemt wat betreft de bescherming van kwetsbare minderheden, waaronder de Koptische christenen? Verkeren andere minderheden zich nu ook in een bijzondere kwetsbare positie? Zo ja, welke?

Vraag 4

 Bent u bereid om naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen een nieuwe thematisch ambtsbericht over de positie van Koptische christenen uit te brengen? Bent u tevens bereid de Koptische christenen aan te merken als een risicogroep in het asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid om in Europees verband er bij de Egyptische overgangsregering er nadrukkelijk op aan te dringen haar minderheden adequaat te beschermen? Welke initiatieven zijn er hiervoor inmiddels genomen? 

1) Associated Press, 10 juli 2013, http://bigstory.ap.org/article/egypts-christians-face-backlash-morsi-ouster

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug