Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht over een negatief Nederlands bouwadvies

28-08-2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en het Lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht over een negatief Nederlands bouwadvies

Kamerstuk:    2013Z16180

Datum:            28 augustus 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ophef Israël over negatief Nederlands bouwadvies»? 1)

Vraag 2

Kloppen de berichten dat Nederland het bedrijf Royal Haskoning heeft geadviseerd om te stoppen met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Jeruzalem? Zo ja, wat is hiervoor de juridische grondslag? Betreft het hier een juridisch afdwingbaar advies? Welke consequenties heeft dit advies voor Nederlandse rechtspersonen, in het bijzonder wanneer er geen gevolg aan een dergelijk advies wordt gegeven?

Vraag 3

Is het waar dat de bouw van het systeem al jaren in nauw overleg met de Palestijnse Autoriteit is gepland? Zo ja, deelt u de mening dat dit advies juist samenwerking tussen Israëli’s en Palestijnen ontmoedigt?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat met de bouw van de waterzuiveringsinstallatie wordt beoogd ca. 200.000 burgers, voornamelijk Palestijnen, te voorzien van schoon drinkwater? Bent u van mening dat deze burgers geen recht hebben op schoon drinkwater?

Vraag 5

Op welke wijze denkt de Nederlandse regering met deze handelwijze bij te dragen aan een duurzaam vredesproces?

Vraag 6

Kunt u een overzicht verstrekken van alle samenwerkingsprojecten die Nederland (financieel) ondersteunt? Heeft dit advies ook betrekking op andere projecten, bijvoorbeeld voor de scanapparatuur voor grensovergangen waarvoor Nederland in 2012 heeft betaald?

Vraag 7

Wilt u de Kamer met spoed informeren over deze zaak?

1) Nu.nl, 27 augustus 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug