Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/01)

donderdag 13 februari 2014

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie   

Onderwerp:   VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/01)

Kamerstuk:    19 637

Datum:            13 februari 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Het asieldebat ging over het humaner maken van het asielbeleid, met name voor de mensen in de vreemdelingendetentie. Het verbaasde mij dan ook ten zeerste dat deze staatssecretaris het afgelopen zondag had over het zuur en het zoet, met het kinderpardon als het zuur en de strafbaarstelling illegaliteit als het zoet. Misschien heeft hij die twee door elkaar gehaald. De Kamer heeft toch echt geprobeerd een ommekeer te bewerkstelligen na het Dolmatov-debat, dus ik krijg er graag nog een toelichting op. Deze staatssecretaris kan hiermee toch niet het signaal afgeven dat wij echt weer de andere kant op moeten? Ik heb twee moties voor een humaner beleid.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in beginsel geen kinderen meer wenst op te sluiten maar dat dit niet van toepassing is op de grensdetentie;

verzoekt de regering, te voorzien in alternatieve opvang waardoor kinderen/gezinnen wel onder toezicht staan zonder dat ze in een cel opgesloten hoeven te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Gesthuizen, Schouw en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1780 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Wij hebben het in het kader van het landenbeleid ook gehad over Pakistan. De situatie daar blijkt te verslechteren, met name voor de minderheden en voor de christenen. Ik ben daar een jaar geleden geweest. Omdat hun positie daar verslechtert, kom ik tot de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Pakistaanse christenen vooralsnog niet als risicogroep worden aangemerkt;

constaterende dat de situatie voor Pakistaanse christenen, waaronder prominente christenen en mensenrechtenorganisaties, de afgelopen tijd is verslechterd door intimidaties en bedreigingen afkomstig van radicaalislamitische groeperingen;

verzoekt de regering, in afwachting van een nieuw thematisch ambtsbericht, nu al te bezien of extra maatregelen genomen kunnen worden ten aanzien van het asielbeleid voor Pakistaanse christenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1781 (19637).

 

 

« Terug

Archief > 2014 > februari