Bijdrage Joël Voordewind aan voortgezet algemeen overleg Fusies en voorzieningenplanning po en vo

donderdag 20 februari 2014

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   

Onderwerp:   VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo (AO d.d. 05/02)

Kamerstuk:    31 288

Datum:            20 februari 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Vandaag is een belangrijke dag voor zo'n 2.400 scholen in het land. Voor die scholen is het behoud van de kleinescholentoeslag van levensbelang. Ook voor de leefbaarheid in de dorpen en voor laagdrempelig onderwijs in de buurt is de toeslag noodzakelijk. Tegelijkertijd zit er nog een perverse prikkel in het huidige toeslagensysteem. De ChristenUnie is blij dat de toeslag behouden blijft en dat tegelijkertijd de samenwerking niet wordt afgestraft. De toeslag blijft namelijk behouden als een kleine vestiging wordt opgeheven en de samenwerking wordt gezocht. Om dit nog wat helderder te maken, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat afschaffing van de kleinescholentoeslag grote gevolgen voor circa 2.400 scholen verspreid over het hele land kan hebben;

overwegende dat de huidige regeling voor de kleinescholentoeslag een perverse prikkel kent omdat, uit angst voor wegvallen van de kleinescholentoeslag, scholen soms te lang hun deuren openhouden;

tevens overwegende dat het belangrijk blijft dat in krimpgebieden schoolbesturen met elkaar in gesprek blijven over een toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijsaanbod;

verzoekt de regering, schoolbesturen de kleinescholentoeslag te laten behouden;

verzoekt de regering tevens, bij vrijwillige sluiting van scholen met een kleinescholentoeslag, de mogelijkheid te bieden deze toeslag in te zetten in de eigen scholengroep of regio;

spreekt uit dat in krimpgebieden schoolbesturen met scholen met een kleinescholentoeslag daadwerkelijk gehouden zijn, deel te nemen aan regionaal overleg over een toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijsaanbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Bisschop en Ypma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 366 (31288).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dan nog een laatste opmerking naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 17 februari. De ChristenUnie kan zich goed vinden in het voorstel om de medezeggenschapsraad beter in positie te brengen bij fusies in krimpgebieden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Archief > 2014 > februari