Schriftelijke vragen Voordewind en Segers e.a. over uitspraken minister EU-lidmaatschap Turkije

donderdag 20 februari 2014

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en Gert-Jan Segers, leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, en het Lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken over het EU-lidmaatschap voor Turkije

Kamerstuk:    2014Z03345

Datum:            20 februari 2014

Vraag 1

Kent u het bericht «Netherlands will welcome Turkey as an EU member state, Dutch FM says»? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat u tijdens de Turks-Nederlandse top tegen uw Turkse ambtsgenoot hebt gezegd dat Turkije van harte welkom is als EU-lidstaat, terwijl de onderhandelingen over een eventueel lidmaatschap in feite nog moeten beginnen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het onverstandig en ongepast is dergelijke uitspraken te doen, terwijl het nog verre van zeker is dat Turkije bereid is en in staat is om aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe verhouden uw uitspraken zich tot de rapportage van het Committee to Protect Journalistswaaruit blijkt dat Turkije voor het tweede achtereenvolgende jaar wereldwijd koploper is in het arresteren van journalisten? 2)

Vraag 5

Deelt u de mening dat de onderhandelingen op de hoofdstukken 23 (rechtsstaat en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid) alleen geopend kunnen worden indien Turkije de Republiek Cyprus erkent? Zo ja, heeft u dit punt ook aangekaart bij de Turkse regering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u aangeven waar volgens u de grote uitdagingen zitten voor Turkije bij de onderhandelingen op de hoofdstukken 23 (rechtsstaat en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid)? Heeft u hierover ook met uw Turkse ambtgenoot gesproken?

Vraag 7

Zijn de recente onthullingen over corruptie in de Turkse regering en de reactie van premier Erdogan hierop ook nog aan bod gekomen tijdens de bilaterale top? Zo ja, wat heeft u hierover ingebracht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Heeft u in het gesprek met uw Turkse ambtsgenoot, conform de motie Rouvoet c.s.3, ook de erkenning van de Armeense genocide aan de orde gesteld? Zo ja, kunt u aangeven op welke manier dit is gebeurd en wat hiervan de uitkomst was? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u van mening dat de erkenning van de Armeense genocide door Turkije noodzakelijk is alvorens er überhaupt gesproken kan worden over een eventuele toetreding tot de Europese Unie? Zo nee, wat is dan wel uw standpunt?

1) http://www.hurriyetdailynews.com/netherlands-will-welcome-turkey-as-an-eu-member-state-dutch-fm-says.aspx?pageID=238&nID=62512&NewsCatID=338

2) Committee to Protect Journalists, 18 December 2013, https://www.cpj.org/reports/2013/12/second-worst-year-on-record-for-jailed-journalists.php

3) Kamerstuk 21 501-20, nr. 270

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

« Terug

Archief > 2014 > februari