Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 30/06)

donderdag 02 juli 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 30/06)

Kamerstuk:    31 497

Datum:           2 juli 2015

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben een goed overleg gehad met de staatssecretaris. Daarin hebben wij het ook gehad over de ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. De Kamer heeft haar zorgen uitgesproken over de eerste groep. De staatssecretaris heeft daar positief op gereageerd. Nu blijven nog de B-groep en de C-groep over van leerlingen die ernstig meervoudige beperkingen hebben. Daarover dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er knelpunten zijn bij de onderwijs- en zorgvraag van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking in de B-groep (matige tot licht verstandelijke beperking en ernstige en complexe lichamelijke beperking) en de C-groep;

overwegende dat sommige scholen in het speciaal onderwijs tekorten melden in de beschikbare leerlingenbudgetten voor deze leerlingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de omvang van deze doelgroepen is en wat de de knelpunten zijn in het onderwijs en de bekostiging voor de B-groep en de C-groep van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, en de Kamer hierover na de zomer van 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Meenen, Siderius, Ypma en Rog.

Zij krijgt nr. 174 (31497).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug