Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Rob Jetten (D66) over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

07-06-2018 00:00

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2018Z10750

Vraag 1
Bent u bekend met de ambitie van de Volksbank om, voor wat betreft de volledige balans van de bank, klimaatneutraal te zijn in 2030? 1)

Vraag 2
Zijn er andere banken die eveneens concrete ambities hebben gepubliceerd om de door hen gefinancierde klimaatimpact voor de hele balans terug te dringen binnen een bepaald tijdsbestek?

Vraag 3
Zijn er (naast de Volksbank) al andere banken, verzekeraars of pensioenfond-sen in Nederland die zich publiekelijk hebben gecommitteerd om de in 2017 ontwikkelde meetmethode van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) te benutten om hun totale gefinancierde klimaatimpact te meten en te publiceren? 2)

Vraag 4
Bent u bereid om, mede in het kader van de nog niet uitgevoerde motie-Dik-Faber/Van Veldhoven (Kamerstuk 31 793, nr. 143), in het Klimaatberaad afspraken te maken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen over hoe zij concreet bij gaan dragen aan de doelstelling van 1,5° Celcius zoals afgesproken in Parijs en op welke wijze Nederlandse financiële instellingen transparanter worden over de klimaatintensiteit van al hun leningen en investeringen? Zo nee, bent u in dat geval bereid om anderszins uitvoering te geven aan de genoemde motie door in 2018 concrete afspraken te maken met banken, verzekeraars en pensioenfondsen die inhouden dat zij transpa-ranter worden over hun totale gefinancierde klimaatimpact en hoe zij deze klimaatimpact concreet verminderen in lijn met het Parijsakkoord? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.devolksbank.nl/verantwoord-ondernemen/onze-projecten/klimaatneutraal-in-2030.html

2 http://carbonaccountingfinancials.com/wp-content/uploads/2018/02/PCAF-final-report.pdf en https://www.trouw.nl/groen/bank-kan-vervuilers-aanpakken~af0f55fd/

« Terug