Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf en Carla Dik-Faber over de uitzending van Radar over drugsdumpingen

woensdag 20 februari 2019

Schriftelijke vragen van Stieneke van der Graaf en Carla Dik-Faber aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat, van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamerstuknr. 2019Z03345

Vraag 1
Kent u de uitzending van Radar over het aantal drugsdumpingen in de provincies en de daarbij behorende vergoeding voor de gedupeerde burgers?

Vraag 2
Deelt u de mening dat de drugsdumpingen een last zijn voor de eigenaar van het perceel?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de grondeigenaren geen verwijt kan worden gemaakt en het opruimen van het drugsafval wordt gedaan in het algemeen belang?

Vraag 4
Is het waar dat in samenhang met drugsdumpingen er van de burgers verwacht wordt zelf maatregelen te nemen ter voorkoming van deze drugsdumpingen?

Vraag 5
Kunt u voorbeelden geven van maatregelen die redelijkerwijs van een burger verwacht mogen worden om drugsdumpingen tegen te gaan?

Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer een particulier aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ligt het voor de hand om, indien aan de zorgplicht is voldaan, de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval volledig te vergoeden?

Vraag 7
Deelt u de mening dat op het moment dat de overheid onvoldoende grip heeft op de productie van drugs, de burger niet de dupe mag worden indien hij ongevraagd met de gevolgen van deze drugsproductie geconfronteerd wordt?

Vraag 8
Kan volledige vergoeding van de opruimkosten voor particulieren niet juist bijdragen aan het algemene belang, doordat bij drugsdumpingen de grondeigenaar sneller tot melding over gaat als er geen onzekerheid bestaat over de vergoeding en kosten bij de opruiming van deze drugsdumpingen?

Vraag 9
Kan volledige vergoeding van de hoge kosten voor particulieren daarmee juist niet bijdragen aan de aangiftebereidheid en daarmee dus ook aan het strafonderzoek?

Vraag 10
Hoeveel geld van de in de brief aan de Kamer benoemde onderbesteding binnen de co-financieringsregeling is nog beschikbaar voor de opruiming van de drugsdumpingen?

Vraag 11
Hoe staat het met de suggestie om veroordeelden van drugsdumping en/of drugsproductie geld te laten storten in een fonds voor de benadeelden? 1)

Vraag 12
Op welke termijn kan de Kamer het advies verwachten van de interbestuur-lijke werkgroep die de financiële en juridische mogelijkheden verkent voor een duurzame financieringsoplossing?

Vraag 13
Bent u bereid om te onderzoeken of in een structurele regeling een onder-scheid kan worden gemaakt tussen de vergoeding voor particulieren, te weten 100 procent, en de vergoeding voor medeoverheden in de vorm van co-financiering?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 235, vraag 6

Meer informatie

« Terug