Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Acute zorg/ambulance zorg (AO d.d. 03/04)

donderdag 11 april 2019

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bruins voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 29247

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel veranderingen plaatsvinden in de acute zorg en ambulancezorg en dat er wordt gewerkt aan verschillende kwaliteitskaders;

overwegende dat hierbij niet alleen aandacht moet zijn voor samenwerking in de keten en voor kwaliteitsverbetering, maar ook voor de informatievoorziening richting patiënten;

overwegende dat de goede informatievoorziening over acute zorg en ambulancezorg richting de patiënt van groot belang is, zeker nu steeds meer spoedeisendehulpafdelingen worden gesloten;

verzoekt de regering in overleg met partijen in de spoedzorg en patiëntenorganisaties te bekijken hoe de informatievoorziening richting patiënten over wijzigingen in het spoedzorglandschap steviger verankerd kan worden in de kwaliteitskaders die momenteel ontwikkeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Arno Rutte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 279 (29247).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Implementatieplan Kwaliteitskader Spoedzorgketen de nieuwe veldnormen voor spoedzorg worden opgenomen, waaronder normen waaraan de spoedeisende hulp moet voldoen;

overwegende dat in steeds meer ziekenhuizen geen spoedeisende hulp meer aanwezig is, maar dat in plaats daarvan een andere, afgeslankte vorm van spoedzorg, zoals een spoedpost of spoedpoli, wordt ingericht, zoals bijvoorbeeld onlangs is gebeurd in Lelystad;

overwegende dat er geen uniforme standaard geldt voor alternatieve vormen van spoedzorg, waardoor het onduidelijk is welke faciliteiten hier aanwezig zijn en welke zorg patiënten op welk moment kunnen krijgen;

verzoekt de regering in overleg met partijen in de spoedzorg afspraken te maken over één of meer uniforme standaarden waaraan alternatieve vormen van spoedzorg moeten voldoen, de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te vragen om in hun handreiking met betrekking tot wijzigingen in het zorglandschap aandacht te besteden aan het informeren van de inwoners uit de regio bij wijzigingen van het spoedzorglandschap, en daarin met name ook aandacht te besteden aan alternatieve vormen van spoedzorg en de vraag met welke zorgvragen patenten daar terecht kunnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Arno Rutte. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 280 (29247).

Meer informatie

« Terug