Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland

woensdag 04 december 2019

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Bruins voor Medische Zorg

Kamerstuknr. 31016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de heer Veldman voor het wisselen, want ik moet de vergadering zo meteen verlaten. Ik zal de appreciatie van de minister van deze moties teruglezen in het verslag. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er momenteel extra ambulancezorg beschikbaar is op Urk, die noodzakelijk geworden is gezien de afstanden naar acutezorgverlening;

overwegende dat er een evaluatie wordt uitgevoerd naar de inzet van de extra ambulance, waarbij de minister heeft aangegeven vooral praktische zaken in deze evaluatie een rol te willen laten spelen;

overwegende dat de toekomstverkenner met name de veiligheid van de bevolking heel duidelijk als prioriteit heeft gesteld;

verzoekt de regering bij de evaluatie van de noodzaak van de extra ambulancezorg niet alleen te kijken naar praktische zaken zoals het aantal ritten, maar vooral ook naar de specifieke situatie van Urk en daarbij de veiligheid van de bevolking zwaar te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 262 (31016).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dan mijn tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de discussie over de toekomst van de zorg in Flevoland terecht veel aandacht is voor de oplossing van kortetermijnuitdagingen in de acute zorg en de geboortezorg;

overwegende dat ook preventie, eerstelijnszorg, slimme zorg thuis/e-health en zorg in het sociaal domein van groot belang zijn om de zorg in Flevoland in de toekomst op peil te houden;

overwegende dat de Zorgtafel Flevoland niet alleen aandacht en middelen moet hebben voor de oplossing van kortetermijnproblemen, maar juist ook voor het uitwerken van de toekomstagenda voor de lange termijn;

verzoekt de regering:

  • eraan bij te dragen dat de Zorgtafel Flevoland bij de uitwerking van de adviezen van de toekomstverkenner integraal beziet hoe het zorgaanbod goed kan aansluiten op de toekomstige zorgvraag in Flevoland;
  • een tijdsplanning te koppelen aan de uitwerking;
  • in overleg met de regiopartners te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitwerking van de toekomstagenda,


en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 263 (31016).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel.

Meer informatie

« Terug

Archief > 2019 > december