Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het opnieuw uitstellen van het Nationaal Programma voor eindberging van kernafval

24-08-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de minister van Economische Zaken

Onderwerp:   Het opnieuw uitstellen van het Nationaal Programma voor eindberging van kernafval

Kamerstuk:    2015Z14911

Datum:           24 augustus 2015

Vraag 1

Kent u het artikel «Stel besluit kernafval niet honderd jaar uit»? 1)

Vraag 2

Waarom hebt u de deadline van 23 augustus 2015 niet gehaald voor het opstellen van een Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval? Wanneer kan de Kamer dit Nationaal Programma verwachten?

Vraag 3

Wanneer zijn de onderzoeken gereed over mogelijke eindberging?

Vraag 4

Op welke manier hebben burgers en organisaties de mogelijkheid en de tijd om inspraak te geven en op welke manier neemt u deze inspraak mee bij de vaststelling van een definitief Nationaal Programma? Is hier nog voldoende tijd voor, aangezien de Europese Commissie een Nationaal Programma verwacht?

Vraag 5

Waarom neemt u nog geen besluit over definitieve eindberging van kernafval en wilt u dit honderd jaar uitstellen, terwijl jaarlijks in Nederland 1.000 kubieke meter radioactief afval wordt geproduceerd en COVRA nu al «tijdelijk» 41.500 vaten met laag en middelradioactief afval, 2.800 containers met verarmd uranium en ruim vijfhonderd vaten met hoogradioactief afval heeft opgeslagen? Waarom schuift u dit steeds groter wordende probleem door naar volgende generaties?

Vraag 6

Erkent u dat het Waarborgfonds Eindberging niet voldoet en onvoldoende groeit om definitieve eindberging van afval uit de kerncentrale Borssele tot 2033 te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe garandeert u dat er over 33 jaar en over 100 jaar voldoende geld is om eindberging te realiseren? Wie betaalt deze kosten?

1) De Volkskrant, 21 augustus 2015, p. 17

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug