Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Voedselzekerheid

dinsdag 09 februari 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber op het onderwerp voedselzekerheid van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   VAO Voedselzekerheid (AO d.d. 27/01)

Kamerstuk:    33 625          

Datum:           9 februari 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Naar aanleiding van het debat dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in ontwikkelingslanden gemiddeld 35% tot 50% van de voedselproductie verloren gaat bij de oogst, het transport en de opslag;

overwegende dat eenzijdige inzet op productieverhoging zonder het tegengaan van voedselverliezen ineffectief is;

overwegende dat Nederland zich committeert aan de duurzame ontwikkelingsdoelstelling om in 2030 voedselverspilling te halveren en voedselverliezen te verminderen (Sustainable Development Goal 12.3);

verzoekt de regering, in het kader van de voedselzekerheidsstrategie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen samen met betrokken ngo's een actieplan te formuleren voor het tegengaan van voedselverliezen (bij oogst, transport en opslag) in ontwikkelingslanden, en de Kamer hierover voor het zomerreces te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 199 (33625).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug