Schriftelijke vragen Eppo Bruins e.a. over het bericht dat er grote verschillen zijn in de financiële steun aan studenten met een beperking

Eppo Bruins - Foto: Anne Paul Roukema19-08-2016 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins en de leden Jasper van Dijk (SP) en Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat er grote verschillen zijn in de financiële steun aan studenten met een beperking

Kamerstuk:    2016Z15379

Datum:           19 augustus 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Grote verschillen in financiële steun voor student met beperking»?1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de inventarisatie van RTL Nieuws en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen instellingen in de ondersteuning van studenten met een beperking? Wat is uw reactie op de gebrekkige voorlichting die instellingen geven aan studenten met een functiebeperking, zoals blijkt uit onderzoek van de LSVb?2

Vraag 3

Vindt u het ook zorgelijk dat studenten slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een individuele toeslag? Deelt u de mening dat studenten met een functiebeperking beter geïnformeerd moeten worden? Bent u bereid hierover met gemeenten en instellingen in gesprek te gaan? Wat gaat u zelf doen om de voorlichting te verbeteren?

Vraag 4

Wat vindt u van de grote verschillen tussen gemeenten in de omvang van de individuele studietoeslag? Bent u bereid onderzoek te doen naar de grote verschillen in bedragen en voorwaarden per gemeente? Hoe wordt de hoogte van een studietoelage bepaald en welke voorwaarden zouden moeten gelden voor de hoogte van het bedrag? Welk bedrag zouden gemeenten minimaal moeten hanteren voor een individuele studietoelage?

Vraag 5

Deelt u de mening dat studenten met een functiebeperking geen financiële drempel tot hoger onderwijs mogen ervaren? Zo ja, erkent u dat na de invoering van het studievoorschot de drempel voor uitwonende studenten met een functiebeperking groter is geworden, aangezien de instroom van deze groep lager is en de studieuitval groter, zoals blijkt uit de Monitorrapportage 2015? Deelt u de mening dat de individuele studietoelage via gemeenten niet als compensatie mag gelden voor de verlaging van de kwijtschelding voor uitwonende studenten in het studievoorschot?

Vraag 6

Welke actie onderneemt u om studenten met een functiebeperking eerlijke toegang tot hoger onderwijs te geven, zonder financiële drempels? Bent u bereid om de financiële ondersteuning voor (uitwonende) studenten met een functiebeperking uit te breiden, bijvoorbeeld via de aanvullende beurs of de kwijtschelding?

1) RTL Nieuws, 15 augustus 2016

2) http://www.lsvb.nl/actueel/nieuwsbericht/voorlichting-aankomende-studenten-is-nog-niet-op-peil

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug