Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Michel Rog (CDA) over het bericht dat de Technische Universiteit (TU) Eindhoven religieuze studentenverenigingen weert

26-09-2016 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins en het Lid Rog (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat de Technische Universiteit (TU) Eindhoven religieuze studentenverenigingen weert

Kamerstuk:    2016Z17333

Datum:           26 september 2016

Vraag 1

Erkent u dat de bestuursbeurs van de studentenvereniging Ichthus Eindhoven is ontzegd door de TU Eindhoven, met als toelichting: «Het college van Bestuur heeft het principebesluit genomen dat de TU/e op basis van haar seculiere inslag niet langer verenigingen en stichtingen actief wil ondersteunen die een specifieke en religieuze overtuiging als vertrekpunt kiezen»? (zie het antwoord op eerdere vragen)? 1)

Vraag 2

Zo ja, erkent u dat de TU Eindhoven niet heeft gehandeld conform de door u genoemde beleidsnotitie (in antwoord op vraag 2 van de eerdere vragen) en de religieuze (christelijke) identiteit als uitsluitingsgrond heeft gehanteerd in het besluit?

Vraag 3

Hoe verhoudt dit besluit zich tot de Algemene wet gelijke behandeling die direct en indirect onderscheid op basis van (onder andere) godsdienst verbiedt?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 3193

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug