Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het bericht «Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO»

dinsdag 13 maart 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 2018Z04421

Vraag 1
Kent u het bericht «Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO»? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het besluit om de fusie tussen de twee organisaties te stoppen, afkomstig is uit de departementen en dat de organisaties zelf verrast werden?

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat de fusie nodig werd geacht omdat «op deze wijze discipline overstijgende programmering en NWO-brede interdisciplinaire samenwerking maximaal (worden) ondersteund»? Wat is er in de omstandig-heden en ambities veranderd dat dit blijkbaar niet langer nodig geacht wordt?

Vraag 4
Klopt het dat cultuurverschillen te groot waren om op dit moment de voorgenomen fusie door te laten gaan? Deelt u de mening dat cultuurver-schillen in dit geval juist een extra reden zouden moeten zijn om nauwer te gaan samenwerken, zoals afgesproken met de organisaties en besloten in het kabinet?

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat in de transitie van de NWO-organisatie ook andere, soortgelijke organisaties inmiddels zijn ingevoegd als NWO-domein, zoals de Technologiestichting STW, waarvan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat mede-financier en mede-verantwoordelijke is? Waarom waren de invoeging en de cultuurverschillen daar geen probleem?

1) Onderzoek Nederland, 23 februari 2018

Informatie

« Terug