Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken uit te voeren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen

donderdag 01 maart 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2018Z03561

Vraag 1
Klopt het dat Octrooicentrum Nederland sinds 2016 niet meer regulier oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen uitvoert? Waarom is besloten tot stopzetting van deze service?

Vraag 2
Klopt het dat als gevolg van deze stopzetting de universiteiten en hogescho-len geen beroep meer kunnen doen op deze service, maar hiervoor een octrooibureau een opdracht moeten laten uitvoeren met de daarbij beho-rende kosten van zo’n onderzoek?

Vraag 3
Bent u ervan op de hoogte dat, om via octrooidatabases naar octrooidocu-mentatie te zoeken, de onderzoeker vertrouwd dient te zijn met het zoeken door middel van octrooiklassen? Is deze kennis wel voldoende aanwezig bij universiteiten en hogescholen, bijvoorbeeld bij hun Technology Transfer Offices (TTO’s), om de service van Octrooicentrum Nederland op dit moment te kunnen schrappen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat, gelet op de taak van het WO en HBO om maatschap-pelijk relevant onderzoek te financieren en toepassing na te streven, de aanvraag van een octrooi relevant kan zijn om dit doel te bereiken? Deelt u de mening dat een objectieve overweging of een octrooiaanvrage mogelijk en zinvol is gebaat is bij een onafhankelijk oriënterend onderzoek?

Vraag 5
Deelt u de mening dat de genoemde service van Octrooicentrum Nederland beschikbaar moet blijven voor universiteiten en hogescholen? Welke actie gaat u nemen naar aanleiding van deze vragen?

Informatie

« Terug