Bijdrage Eppo Bruins aan het VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10)

01-11-2018 00:00

Bijdrage Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamerstuknr. 31 289

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. De vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs heeft heel wat voeten in de aarde. Dat is de afgelopen weken wel gebleken. Het gevolg van de huidige plannen blijkt fors te zijn voor sommige scholen, met name voor brede scholengemeenschappen. Het is goed dat de minister in zijn brief van gisteren aangeeft dat hij bij de verdere uitwerking van het model nadrukkelijk rekening gaat houden met de positie van brede scholengemeenschappen in krimpregio's.

Maar ik heb nog wel een ander aandachtspunt, namelijk de gevolgen van de nieuwe bekostiging voor techniekonderwijs. Ik vind het van groot belang dat het voor scholen aantrekkelijk blijft om technische profielen aan te bieden. Wat mij betreft moet dat een expliciet aandachtspunt zijn bij de verdere uitwerking van de plannen, en daarom de volgende motie. Deze motie is medeondertekend door collega Rog en we zien de verdere uitwerking van het bekostigingsmodel met belangstelling tegemoet.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het vereenvoudigde bekostigingsmodel scholen in sommige situaties zouden kunnen besluiten om te stoppen met het aanbieden van duurdere (technische) profielen;

overwegende dat Nederland een groot tekort aan vakmensen heeft, dat het kabinet juist 100 miljoen investeert in het technisch onderwijs en dus belang hecht aan technische profielen;

verzoekt de regering dit aandachtspunt te betrekken bij de voorbereiding, vormgeving en evaluatie van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs, en de komende jaren te monitoren hoe de spreiding van de technische vmbo-profielen en de leerlingenaantallen daarbinnen zich ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins en Rog. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 384 (31298).

Meer informatie

« Terug