Schriftelijke vragen Eppo Bruins over het op te stellen milieueffectrapport voor Schiphol

20-01-2020 00:00

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2020Z00716

Vraag 1
Klopt het dat op dit moment wordt gewerkt aan een concept van het milieueffectrapport (MER) voor Schiphol behorend bij Luchthavenverkeerbe-sluit (LVB-1) voor de situatie bij 500.000 vliegbewegingen?

Vraag 2
Klopt het dat het laatste formeel vastgestelde LVB voor Schiphol stamt uit 2002?

Vraag 3
Welke referentiesituatie en referentiedatum worden gekozen in het thans te ontwikkelen concept-MER Schiphol ten behoeve van LVB-1?

Vraag 4
Bent u het met mij eens dat de referentiesituatie die gekozen moet worden binnen het concept-MER voor LVB-1 de situatie moet zijn ten tijde van het laatste formeel vastgestelde LVB uit 2002? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u het met mij eens dat de referentiedatum voor de toename van de stikstofdepositie die gekozen moet worden binnen het concept-MER voor LVB-1 in ieder geval nooit na 2004 kan liggen, aangezien vanaf 2004 de verplichtingen ten gevolge van de Habitatrichtlijn in werking zijn getreden en er sinds 2004 geen nieuwe MER noch LVB heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u het met mij eens dat het op te stellen concept-MER voor LVB-1 alle milieueffecten moet bevatten van de toename sinds de situatie op 26 november 2002 (de vaststellingsdatum van het meest recente LVB) tot de gewenste voorgenomen activiteit (500.000 vliegbewegingen)? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP), ingezonden 20 september 2019 (vraagnummer 2019Z17610)

Meer informatie

« Terug